Admission

Music Studies and Management programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

1. Eriala


Eksam toimub kahel päeval ning koosneb järgmistest komponentidest:

  • essee muusikat puudutaval teemal (kirjutatakse kohapeal, teema annab eksamikomisjon)
  • pillimängu- ja noodilugemisoskuse kontroll (valmistada ette kaks jõukohase raskusastmega teost klaveril, mõnel muul pillil või lauldes, noodilugemisoskuse kontroll toimub klaveril või lauldes)
  • vestlus

Sisseastujail palutakse eksamile kaasa võtta oma varasemad muusikaalased kirjutised, samuti pill, kui mänguoskust soovitakse näidata mõnel teisel instrumendil peale klaveri.

 

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • sõnalise väljenduse ladusust ning lugemuse ja kultuurikogemuse peegeldumist kirjalikus essees ja suulises vestluses;
  • orienteerumist muusikaelus ja erinevates muusikastiilides;
  • musitseerimise ja noodilugemisoskuse puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse adekvaatsust võrreldes kandidaadi eelneva muusikalise hariduse nõuetega.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.