Juhtimine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat juhivad nõukogu, senat ja rektor.

Nõukogu on akadeemia juhtorgan, kes vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise. Nõukogu moodustatakse akadeemia seaduses sätestatud korras, nõukogu koosseisu määrab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Nõukogu koosseisu kuulub seitse liiget, kellest:

 • kolm liiget nimetab senat akadeemia põhikirjas sätestatud korras;
 • ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia;
 • kolm liiget nimetab valdkonna eest vastutav minister isikute hulgast, kellel on nõukogu liikme kohustuste täitmiseks ja akadeemia ühiskonnaga sidustamiseks vajalikud teadmised akadeemia tegevusvaldkondades, majanduses või ettevõtluses ning laitmatu reputatsioon.

Rektor osaleb nõukogu korralistel koosolekutel sõnaõigusega, välja arvatud juhul, kui arutatakse rektori isikut puudutavat küsimust. Nõukogu koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda nõukogu kutsutud isikud.

Senat on akadeemia akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati koosseisu kuulub kuni 25 liiget, sh: rektor, kes on senati esimees; teised rektoraadi liikmed; õppeosakonna juhataja; doktorinõukogu esimees; doktorinõukogu aseesimees; akadeemiliste osakondade juhid; akadeemiliste töötajate esindajad; üliõpilaste esindajad.

Akadeemilistel töötajatel on senatis 9 esindajat, kes valitakse senatisse kolmeks aastaks akadeemiliste osakondade üldkoosolekutel salajase hääletamisega. Üliõpilastel on senatis 5 esindajat. Üliõpilaste esindajad senatisse nimetab üliõpilasesindus üheks aastaks arvestusega, et esindatud oleks kõigi astmete üliõpilased.

Rektoraat on akadeemia tegevjuhtkond. Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ning haldus- ja finantsdirektor.

Rektor on akadeemia seaduslik esindaja, kes lähtub akadeemia juhtimisel akadeemia põhikirjast, arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.

Rektor:

 • esindab akadeemiat ja teeb akadeemia nimel tehinguid ning volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
 • vastutab akadeemia üldseisundi ja arengu, eelarve täitmise ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 • tagab nõukogu ja senati määruste ja otsuste täitmise;
 • võib panna 3 päeva jooksul ühekordse veto senati määrusele või otsusele;
 • tagab akadeemia põhikirja, arengukava, finantsplaani ja eelarve projektide koostamise;
 • kinnitab haldus- ja tugiüksuste struktuuri ja tegevuse alused;
 • kinnitab töö tasustamise põhimõtted;
 • kehtestab akadeemia sisekorraeeskirjad;
 • kinnitab akadeemia raamatupidamise ja asjaajamise eeskirjad;
 • määrab prorektorite arvu ja nende tegevusvaldkonnad;
 • nimetab ametisse prorektorid;
 • kinnitab akadeemia struktuuriüksuste tegevuskavad;
 • määrab enda äraoleku ajaks asendaja, kellel on kõik rektori õigused ja kohustused, välja arvatud käesolevas punktis nimetatud õigus;
 • kehtestab ülikooli poolt osutatavate teenuste hinnad või hindade määramise   alused;
 • on aruandekohustuslik nõukogu ja senati ees vastavalt nende pädevusele;
 • täidab teisi akadeemia põhikirja või muude õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning otsustab akadeemia tegevusega seotud küsimusi, mis ei ole antud nõukogu ega senati pädevusse.

Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektori ametikohale ei saa kandideerida isik, kes on olnud akadeemia rektori ametis viimased kaks järjestikust ametiaega.

Rektori kandidaate võivad esitada nõukogu, akadeemiliste üksuste otsustuskogud, vähemalt 7 senati liiget ühiselt, vähemalt 7 akadeemia korralist professorit ühiselt, akadeemia ametisolev rektor ja akadeemia endised rektorid. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks valimiskogu poolt salajasel hääletusel. Valimiskogusse kuuluvad nõukogu ja senati liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ning üliõpilasesinduse poolt nimetatud üliõpilaste esindajad. Üliõpilaste esindajad, sh senati liikmetest üliõpilaste esindajad, moodustavad vähemalt ühe viiendiku valimiskogu koosseisust.

Nõukogu esimees sõlmib nõukogus kokkulepitud tingimustel rektoriga lepingu, millega määratakse kindlaks rektori õigused ja kohustused, temale makstava tasu suurus ning muud tegevuseks vajalikud tingimused. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut.

Prorektorid

 • juhivad rektori poolt määratud tegevusvaldkonda, mis on seotud akadeemia eesmärgi ja ülesannetega, ning vastutab selle arengu eest;
 • täidavad rektori antud korraldusi ja juhiseid;
 • esindavad akadeemiat suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste alusel;
 • annavad oma tegevusvaldkonna piires korraldusi, mis on täitmiseks kõigile akadeemia liikmetele.
 • asendavad rektorit ja teisi rektoraadi liikmeid rektori määratud korras;
 • annavad aru rektorile.

 

EMTA nõukogu ja senati sekretär:

Aleksandra Dolgopolova
tel. 6675808
aleksandra.dolgopolova@eamt.ee