Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.

Erivajadustega üliõpilase stipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel,
... kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava kahekordset nominaalkestust,
... kes on keskmise, raske või sügava puudega isik.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus üks kord õppeaastas ning toetus määratakse korraga kümneks kuuks. Erivajadustega üliõpilase stipendiumi on võimalik taotleda ja saada ka akadeemilise puhkuse ajal, osakoormusega õppides ja pikendusajal. Sellisel juhul diferentseeritakse stipendiumi suurus üliõpilase täidetud õppekava mahu alusel. Osakoormuses õppival üliõpilasele makstakse erivajadustega üliõpilase stipendiumit õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub puude raskusastmest ja liigist.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus SA Archimedes kodulehel  olevas elektroonilises keskkonnas Erivajadustega üliõpilaste stipendium Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

NB! Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist, edastades info puude liigi ning -raskusastme kohta ja arstliku ekspertiisi otsuse koopia õppeosakonda. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Stipendiumi saab taotleda üks kord õppeaastas, sügissemestril kogu õppeaastaks ehk 10 kuuks ning kevadsemestril eeldusel, et sügisel taotlust ei esitatud kevadsemestriks ehk 5 kuuks. Kevadsemestril ei ole võimalik uuesti taotleda ka mitte siis kui sügisel taotleti stipendiumi vähemaks kui 10 kuuks.

Stipendiumi makstakse välja iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud septembrikuu toetus, mis makstakse 10. oktoobriks ning veebruarikuu toetus, mis makstakse 10. märtsiks).