Eksamid ja arvestused

Üliõpilane lubatakse eksamile, kui õppeaine on tema õpingukavas ja ta on täitnud kõik eksamile pääsemise tingimused. Eksamile või arvestusele pääsemise tingimused ning hinde kujunemise põhimõtted on määratud ainekavas. Kui üliõpilane ei ole täitnud eksamile pääsemise tingimusi, siis teda eksamile ei lubata ja õppejõud kannab hindamislehele negatiivse tulemuse.

EKSAMI TOIMUMISE AJAD

Õppeaine toimumise semestril saab valida vähemalt kahe korralise eksamiaja vahel. Eksami toimumise ajad pannakse paika eksamiplaanis, mis avaldatakse kodulehel vähemalt kuu aega enne eksamisessiooni algust.

EKSAMITULEMUSED

Positiivne tulemus
eksamil: 5, 4, 3, 2, 1
arvestusel: "arvestatud"

Negatiivne tulemus
eksamil: 0, "mitteilmunud"
arvestusel: "mittearvestatud", "mitteilmunud"

Hindamistulemused sisestatakse õppeinfosüsteemi ainet õpetava õppejõu või osakonna/keskuse juhataja poolt. Üliõpilane näeb eksamite/arvestuste tulemusi ÕISi tudengivaates

Üliõpilane, kes kasutab eksamil keelatud abivahendeid või kaaslaste abi, eemaldatakse eksamilt. Hindamislehele kantakse sellisel juhul negatiivne tulemus.

Üliõpilasel on õigus tutvuda oma kirjaliku eksami tööga viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste väljakuulutamisest. Kui üliõpilane ei ole rahul eksami tulemusega, võib ta oma tulemuse vaidlustada.

KUI EI SAA EKSAMILE MINNA...

Kui üliõpilane eksamile/arvestusele ei ilmu, märgitakse hindamislehele "mitteilmunud". "Mitteilmunud" võrdsustatakse keskmise hinde arvutamisel nulliga ja üks eksami/arvestuse sooritamise kord loetakse kasutatuks.

Märge "mitteilmunud" tühistatakse, kui üliõpilane esitab õppeosakonda tõendi mõjuva põhjuse kohta viie tööpäeva jooksul alates eksami/arvestuse toimumisest.

MITU KORDA VÕIB ÜHTE JA SAMA EKSAMIT TEHA?

Eksami või arvestuse negatiivse tulemuse korral on üliõpilasel lisaks korralisele sooritusele õigus kahele kordussooritusele ühe aasta jooksul arvates esmasest sooritusest. Kui üliõpilane ei soorita ka kahel kordussooritusel eksamit või arvestust positiivsele tulemusele, võib akadeemia kohustada üliõpilast valima aine uuesti ja kordama selles õppetööd (välja arvatud individuaaltundidega aine puhul).

Eksami või arvestuse mittesooritamine ühes õppeaines ei välista teiste õppeainete eksamite ja arvestuste sooritamist. Samas õppeaines akadeemiliste võlgnevuste olemasolul on järgnevate eksamite ja arvestuste sooritused lubatud vaid ainet õpetava õppejõu (aine "Eriala" puhul erialaosakonna juhataja) nõusolekul.

Korduseksami sooritamise õigust õppeaine toimumise semestril ei ole juhul, kui üliõpilane sai negatiivse tulemuse akadeemilise petturluse tõttu.

Positiivsele hindele sooritatud eksamit, välja arvatud eksami kolmas sooritus, on üliõpilasel võimalus erandkorras üks kord uuesti sooritada õppeainet õpetava akadeemilise üksuse nõusolekul, kusjuures kehtima jääb viimane hinne