Instrumentaalkammermuusika


Instumentaalkammermuusika õppejuht prof Marje Lohuaru
marje.lohuaru@eamt.ee

Instrumentaalkammermuusika õppe põhieesmärgiks on üliõpilaste koosmänguoskuste arendamine mitmekülgse ansamblirepertuaari baasil. Reaalsete koosmusitseerimise oskuste kompleksi omandamisel mängivad üliõpilased kogu õppetöö vältel erinevates ansamblikooslustes. Ansamblite moodustamisel ja edasisel toimimisel pöörame suurt tähelepanu üliõpilase  kommunikatsioonivõimekuse arendamisele. Selle eesmärgiks on edaspidi tööturul ansamblialaste oskuste rakendamine.

Õppetöö osaks on igal aastal pikkade traditsioonidega (ca 50 aastat) rahvusvahelisel kammeransambli festivalil osalemine või ka festivali organiseerimine. Sellele festivalile on kaasatud ka rahvusvahelised kontserdikorraldajad, mis annavad võimaluse parimate üliõpilasansamblite osalemiseks ka rahvusvahelises kontserdielus. Orkestripraktika valikaines saavad  klaveri eriala tudengid õppejõud Marrit Gerretz-Traksmanni juhendamisel teadmisi ja praktilisi oskusi orkestris mängimiseks. Eksamikavades on nõutud erinevatest ajastustest tervikteoste esitused, sh ka  Eesti heliloojate kammermuusika  ettekanded. Aastaringselt toimuvad erinevad kammeransambli meistrikursused, mida viivad läbi Euroopa parimad spetsialistid. Tudengite huvi ansamblimängu vastu on suur. Seetõttu on juba traditsiooniks kujunenud kammermuusika konkurssidest osavõtt (sh ka rahvusvahelistest), kus üliõpilasansamblid on saavutanud silmapaistvaid tulemusi; samuti regulaarsed esinemised kontserdisarjas „Ajast aega“.

Instrumentaalkammermuusika pedagoogid osalevad aktiivselt rahvusvahelise organisatsiooni European Chamber Music Teachers Association töös, organisatsiooni juht on õppejuht prof Marje Lohuaru. Korraldatakse kammeransambli alaseid konverentse, kus osalevad Euroopa juhtivad spetsialistid ettekannetega kammeransambli arengutest. Meistrikursused on saanud  iga konverentsi lahutamatuks osaks.

Instrumentaalkammermuusika õppejõud on professor Nata-Ly Sakkos, emeriitprofessor Matti Reimann, dotsent Marrit Gerretz-Traksmann ja professor Marje Lohuaru.

Kontaktid