DoRa Pluss

Kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise  programmi „Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse  alaeesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatestõppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelisteskoostööprojektides suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides tõsta doktoriõppe efektiivsust;
  • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid;
  • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

„Dora Pluss“ kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790€, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

Tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine 4 Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond, partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

EMTA magistrantidel, doktorantidel, noorteadlastel ja õppejõududel on võimalik programmi „Dora Pluss“ raames taotleda järgmisi toetusi:

Alategevus 1.1 „Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiränne välisriikidesse”: toetused kuni 30 kalendripäeva kestvateks lähetusteks välismaal toimuvaile erialastele konverentsidele, seminaridele, meistrikursustele või muu erialase õppe- ja teadustööga seotud tegevustele (näit. raamatukogus töötamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon vmt.)

Stpendium koosneb standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat sõidutoetusest, majutustoetusest, päevarahast ning kulupõhiselt hüvitatavast osalustasust. Toetuse maksimaalne suurus on 2000€ ühe õpirände kohta sõltumata selle kestusest ja sihtriigist.

Loe lähemalt: Lühiajalise õpirände toetused

NB! Alates oktoobrist 2020 on võimalus katta ka virtuaalsete ürituste osalemistasu tingimusel, et:

  • COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ehk üritus on COVID-19 pandeemia tõttu virtuaalseks muudetud. Kui tegemist on tavapäraselt virtuaalselt toimuva üritusega, siis selle osalustasu ei kaeta;
  • stipendiaadil on üritusel aktiivne roll, nt. ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm, mida tuleb hiljem kinnituskirjaga tõendada.

Taotlusankeedi saab alla laadida SIIT ning programmi koordinaatorile esitada iga kuu 5. kuupäevaks (v.a. 5. juuli) arvestusega, et alates kuu 10. päevast on lähetuse alguseni jäänud vähemalt 6 nädalat.

Tutvu ka toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Alategevus 1.2 “Eesti ülikoolide doktorantide õpiränne välisriigi ülikooli või teadusasutusse”: toetatakse EMTA doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse õppimise, koolitusel, mitteformaalses või informaalses õppes osalemise eesmärgil. Toetust võib taotleda enam kui üks kord nominaalse õppeaja jooksul arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuu eest vastavalt EMTA-le eraldatud kvoodile.

Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks.

Loe lähemalt: Doktorantide õpirände stipendium.

Taotlusankeedi saab alla laadida SIIT ning koordinaatorile elektrooniliselt esitada 5 korda aastas: 23. veebruariks, 25. maiks, 25. augustiks, 24. septembriks ja 24. novembriks.

Tutvu ka toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Tegevus 2 “Välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides”: toetatakse nii välisdoktorantide doktoriõpet täiskoormusega tasemeõppes doktoriõppe nominaalaja lõpuni kui külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud). Välismagistrantidel on võimalik toetust saada vaid täiskoormusega Eestis õppides ja üheks õppeaastaks korraga.

Välismagistrantide stipendiumi (alategevus 2.1) suuruseks on 350€ kuus. Stipendiumi määratakse korraga üheks õppeaastaks, st 10 kalendrikuuks. Välisdoktorantidele  makstav toetus koosneb doktoranditoetusest- ja stipendiumist 1100€ kuus ning iga-aastasest sõidutoetusest. Toetust on võimalik saada kogu nominaalaja jooksul kui välisdoktorant vastab sel perioodil toetuse saamise tingimustele. Sõidutoetuse summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

Loe lähemalt: Välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides.

Tutvu ka välismagistrantide toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Külalisdoktorantidele  (alategevus 2.2) makstakse ühikuhinnal põhinevat külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetust. Elamistoetuse suurus on 660€ kuus.  Sõidutoetuse summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.  Külalisdoktorandi Eestis viibimise perioodiks saab olla 1-10 kuud vastavalt EMTA-le eraldatud kvoodile.

Loe lähemalt: Välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides.

Külalisdoktorantide toetust saab taotleda aastaringselt.

Tutvu ka külalisdoktorantide toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

el_regionaalarengu_fond