VÕTA

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA)

Varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamist reguleerivad EMTA õppekorralduseeskiri, VÕTA kord ja VÕTA taotluse läbivaatamise tasu.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase, eksterni või akadeemiasse kandideerija taotluse alusel. VÕTAt taotlev isik, kes taotleb VÕTA alusel vastuvõtutingimuste täitmist, esitab vormikohase taotluse vastuvõtukomisjonile. Akadeemiasse immatrikuleeritud üliõpilane esitab VÕTA taotluse õppeinfosüsteemis akadeemilises kalendris märgitud tähtaegadel.

Taotlust hindab VÕTA komisjon.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust võib arvestada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja lõputööde kaitsmise puhul.

Taotlusele tuleb lisaks esitada õpinguid tõendavad dokumendid, näiteks tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (näit portfoolio, töökogemuse kirjeldus, loometöö jms), välja arvatud juhul, kui EMTA õppeinfosüsteemis või arhiivis on õppeaine sooritamine tõendatud. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

Taotleja tasub taotluse läbivaatamise ning varasemate õpingute ja erialase töökogemuse hindamise eest vastavalt rektori kehtestatud tasumääradele. VÕTA taotluste menetlemine on tasuta, kui taotletakse varem akadeemias sooritatud õppeaine(te) ülekandmist.

Küsimuste puhul pöörduge VÕTA nõustaja poole: Margit Võsa, A201, 6675709, margit.vosa@eamt.ee