Admission

Instrumental and Vocal Pedagogy Programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

 

1. Eriala


  • Üliõpilaskandidaat peab koos sisseastumisdokumentidega (vähemalt 5 päeva enne eksamit) esitama kirjaliku töö erialaga seotud pedagoogilisel teemal (pedagoogilise praktika lõputöö bakalaureuseõppest, magistriõppe pedagoogilise lõputöö projekti vm) ning põhjendama suuliselt selle teemavalikut, näitama valitud temaatikas orienteerumist ja teemakohase kirjanduse ja repertuaari tundmist.
  • Üliõpilaskandidaat peab olema valmis esitama oma erialale vastava 20-30 min kestva stiililiselt mitmekesise kava. Kava esitamise vajadusest teavitatakse kandidaati hiljemalt eksamile eelneval päeval.

 

2. Kutsesobivuskatse


  • Kutsesobivuskatse toimub vestluse (kollokviumi) vormis ning selle käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

 

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • planeeritava uurimisteema kaasaegsust, käsitletava materjali tundmist ning esitatud töö mõttearenduse selgust ja keelelist korrektsust;
  • kandidaadi pedagoogilise potentsiaali olemasolu ning suhtlus- ja eneseväljendusoskust;
  • orienteerumist nii oma kitsamas erialavaldkonnas kui ka kaasaegse interpretatsioonipedagoogika üldistes küsimustes;
  • oma erialainstrumendi (või vokaali) valdamise taset (varasemate tulemuste või sisseastumiseksamil esitatud kava põhjal);
  • kandidaadi eelnevat õpetamiskogemust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, kutsesobivuskatset skaalal positiivne/negatiivne. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.