Admission

Musicology Programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

 

Muusikateadus

  • Üliõpilaskandidaat peab koos sisseastumisdokumentidega (vähemalt 5 päeva enne eksamit) esitama pikema teadusliku töö: bakalaureusetöö, mõne teise bakalaureusetöö nõuetele vastava akadeemiliste õpingute käigus valminud töö või avaldatud artikli.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • teadusliku töö fokuseeritust kindlale probleemile, uurimistöö süstemaatilisust ja ammendavust, läbitöötatud kirjandust, samuti töö keele ja vormistuse korrektsust;
  • kollokviumil hinnatakse kandidaadi väitlemisoskust – mõttearenduse loogilisust, mõtete sõnalise vormistamise täpsust ja väljenduse ladusust;
  • kollokviumil hinnatakse kandidaadi oskust oma varasemate õpingute kogemusi ja lugemust küsimustele vastamisel loominguliselt kasutada.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.