20. veebruaril allkirjastasid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) rektor Ivari Ilja ja Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) direktor Piret Voolaid koostöölepingu. Lepingus rõhutatakse soovi süvendada ja arendada EMTA ja EKM-i koostöösidemeid kultuuriteoreetiliste ning eesti ja teiste soomeugri rahvaste pärimuse, sealhulgas traditsioonilise muusika uuringute vallas ning etnomusikoloogia, pärimusmuusika ja etenduskunstide õpetamisel, toetades loovust ja innovatsiooni ning kultuuripärandi kaasaegset keskkonnahoidlikku kasutust.

“Erakordselt suur rõõm on allkirjastada koostööleping Eesti Kirjandusmuuseumiga. Usun, et meie nüüdsest veelgi tihedam koostöö kujuneb viljakaks ja annab olulisi tulemusi nii teaduse- kui kultuurivallas,” sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.

„Kindlasti tugevdab see leping meie senist väga head koostööd, meie ühiseid tegemisi. Mina isiklikult meenutan tõhusat sisulist koostööd EMTA teadlastega äsjases Eesti-uuringute Tippkeskuses (2015–2023), kus muusika- ja kõneuuringute töörühm saavutas suurepäraseid tulemusi Jaan Rossi ja Marju Raju juhtimisel. Praegu rõõmustame Kultuuriministeeriumi finantseeritud koostööprojekti üle, mida juhib EMTA vanemteadur Žanna Pärtlas ja millesse on kaasatud meie vanemteadurid Janika Oras ja Andreas Kalkun, projekti uurimismaterjal (seto laulude helisalvestised) pärineb valdavalt kirjandusmuuseumi kogudest. Koostöökohti on mitmeid ja kindlasti soovime panustada lähiajal ühise doktorandi-nooremteaduri leidmisele teadmussiirde meetme raames,“ rõhutab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid.

Koostöölepingu üldised suunad hõlmavad õppetööd, teadus-, arendus- ja loometööd ning üldist kultuurialast koostööd. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kirjandusmuuseumi vahelises koostöös on oluline osa üliõpilaste praktikal EKM-is, lõputööde juhendamisel ning ühiste koostööprojektide korraldamisel vastavalt mõlemapoolsele huvile. Ühisprojektid toetavad mõlema poole teadus- ja arendustegevusi ning loovad aluse pikaajaliseks ja tähendusrikkaks partnerluseks.