Senat

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA SENAT on akadeemia akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor, liikmeteks teised rektoraadi liikmed, õppeosakonna juhataja, doktorinõukogu esimees ja aseesimees, akadeemiliste osakondade juhid. Lisaks neile kuuluvad nõukogu koosseisu üliõpilaskonna, sh magistrantide ja doktorantide esindajad (5 esindajat – määratakse EMTA üliõpilasesinduse poolt) ning õppejõudude esindajad (9 esindajat – valitakse akadeemiliste osakondade üldkoosolekutel salajase hääletamisega).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat:

 • esitab nõukogule vastuvõtmiseks põhikirja, eelarve ja arengukava;
 • võib panna 14 päeva jooksul ühekordse veto nõukogu põhikirja, eelarve või arengukava vastuvõtmise otsusele, kui veto poolt on vähemalt kaks kolmandikku senati koosseisust;
 • kehtestab akadeemia õppe-, teadus- ja loometegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
 • kehtestab akadeemilise eetika põhimõtted ja akadeemilise eetika komisjoni tegutsemise alused;
 • määrab akadeemia akadeemilise struktuuri ja kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
 • kinnitab üliõpilaskonna põhikirja;
 • kinnitab, muudab ja sulgeb õppekavad;
 • otsustab ühisõppekava avamise, kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise ja kinnitab ühisõppekava;
 • kinnitab õppekorralduseeskirja;
 • kehtestab üliõpilaste akadeemiasse vastuvõtmise ning akadeemiast väljaarvamise tingimused ja korra;
 • kehtestab üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
 • kehtestab doktorantide atesteerimise ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja korra;
 • kehtestab stipendiumide ja õppetoetuste määramise tingimused ja korra;
 • kehtestab üliõpilaste õpingutega seotud tasude määrad;
 • kehtestab täiendusõppe läbiviimise põhimõtted;
 • kehtestab akadeemiliste töötajate ametinõuded, akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja korra ning akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;
 • nimetab emeeritused ning valib audoktorid ja auliikmed;
 • täidab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses nimetatud teadusnõukogu ülesandeid;
 • moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi komisjone senati pädevusse kuuluvate küsimuste ettevalmistamiseks;
 • täidab teisi seaduse või akadeemia põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

Senati korralised koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda aastas senati kinnitatud ajakava alusel.

Senati liikmed:

Ivari Ilja

Rektor, senati esimees

Margus Pärtlas

Õppe- ja teadusprorektor

Henry-David Varema

Loometegevuse ja välissuhete prorektor

Sille Roots

Haldus- ja finantsdirektor

Jane Kreek

Õppeosakonna juhataja

Kristel Pappel

Doktorinõukogu esimees

Marje Lohuaru

Doktorinõukogu aseesimees

Mihkel Poll

Muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator

Paolo Girol

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna peakoordinaator

Kaari Kiitsak-Prikk

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator

Mart Koldits

Lavakunsti osakonna peakoordinaator

Toomas Vavilov

Muusika interpretatsiooni osakonna esindaja

Hirvo Surva

Muusika interpretatsiooni osakonna esindaja

Arvo Leibur

Muusika interpretatsiooni osakonna esindaja

Mati Mikalai

Muusika interpretatsiooni osakonna esindaja

Einike Leppik

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna esindaja

Karoliina Kreintaal

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna esindaja

Kerri Kotta

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna esindaja

Kristi Kiilu

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna esindaja

Madli Pesti

Lavakunsti osakonna esindaja

Isabella Faye Ludmilla Kaumann

Üliõpilaste esindaja

Vladimir Todurov

Üliõpilaste esindaja

Heili Kivi

Üliõpilaste esindaja

Andres Alexander Metspalu

Üliõpilaste esindaja

Sten Heinoja

Üliõpilaste esindaja

Senati liikmed on kinnitatud 30.08.2023.