Akrediteeringud

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhtimise kõrge kvaliteet tagatakse läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise ja parendamise. Oma tegevuses jälgitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadust, kõrgharidusseadust, põhikirja ja muid õigusakte. EMTA eesmärgid ja tegevussuunad on seatud arengukavas. Vt ka Õigusaktid ja juhendid. Aastal 2000 sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast esimene institutsionaalselt akrediteeritud ülikool Eestis.

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui kõrgkool on saanud selleks õppeõiguse. Välishindamisi korraldab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

 

Institutsionaalne akrediteerimine


Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas 10.03.2017 akrediteerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seitsmeks aastaks (kuni 10.03.2024). EKKA hindamisotsused on leitavad siit.

 

Temaatiline hindamine


Temaatilisi hindamisi algatab Haridus- ja Teadusministeerium kõrghariduspoliitiliste otsuste ja meetmete ette valmistamiseks või nende mõjude ja rakendamise hindamiseks, samuti kõrgkoolidele tagasiside andmiseks. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia osales 2018. aastal EKKA poolt läbi viidud piloothindamises Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides. Täpsemat infot hindamisaruande kohta leiab siit.

 

Õppekavagruppide kvaliteedi hindamine


Kuni 2019. aastani kuulus välishindamise süsteemi ka õppekavagruppide kvaliteedi hindamine, mille käigus hinnati õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks. 

Muusika valdkonna bakalaureuse- ja magistriõppekavu hindas 2017. aastal Brüsselis asuv rahvusvaheline kvaliteediagentuur MusiQuE. Hindamisaruanne on leitav siit. Teatrikunsti valdkonna bakalaureuse- ja magistriõppekavade hindamisaruanne on leitav siit. Doktoriõppe muusika ja teatrikunsti õppekavagruppi hinnati 2018. aasta lõpus, hindamisaruande leiab siit.
Hindamisotsused leiab EKKA kodulehelt.

 

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine


Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks. Teadus- ja arendustegevuse evalveerimist korraldab Eesti Teadusagentuur.

EMTA osales 2017. a läbiviidud teadus- ja arendustegevuse korralises evalveerimises (humanitaarteadused ja kunstid) ja sai positiivse hinnangu. Evalveerimise otsus on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 213 (22.08.2017). Vastavalt Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatule viiakse evalveerimine Eestis läbi iga 7 aasta järel.

 

Allikad:
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur
Eesti Teadusagentuur