Õppekavad

Kõik õppekavad alates 2014 leiab siit

Õppetöö tasemeõppes toimub akadeemia nõukogu poolt kinnitatud õppekavade alusel. Õppekava on õppe alusdokument, mis määrab muu hulgas õppe eesmärgid, õppe nominaalkestuse ja mahu ning õppeainete loetelu koos nende mahuga. Õppekavade koostamisel on lähtutud eeldusest, et nominaalmaht on 30 EAP semestris ja 60 EAP õppeaastas.

Õppekava koosneb erinevatest moodulitest ja õppeainetest. Iga õppeaine kohta on koostatud ainekava, milles sisaldub oluline teave õppeaine kohta: õppeaine eesmärgid, õpiväljundid, maht, hindamise põhimõtted jm. Iga ainekursuse alguses tuleks kindlasti ainekavaga tutvuda.

Ühe õppekava raames võib õpetada mitut kitsamat eriala. Mõne teise eriala magistriastmesse kandideerimisel võib olla tingimuseks eeldusainete sooritamine bakalaureuseastme jooksul.