Õigusaktid ja juhendid

Akadeemiat ja selle töötajaid puudutavad õigusaktid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) seadus

EMTA põhikiri (pdf)

Eelarve eeskiri (pdf)

Akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja kord (pdf)

Õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise kord (pdf)

Akadeemilise personali ametijuhend (pdf)

Vaba semestri kasutamise kord akadeemilisele töötajale (pdf)

Isikuandmete töötlemise kord (pdf)

Võrdse kohtlemise tagamise meetmed ja kaebuste lahendamise kord (pdf)

Emeerituse staatuse andmise ning emeeritusetasu maksmise kord (pdf)

Akadeemilise eetika ja hea teadustava põhimõtete rakendamise ning väärkäitumise juhtumite menetlemise kord (pdf)

EMTA kodukord (pdf)

 

Õppekorraldust puudutavad õigusaktid

EMTA õppekorralduseeskiri (pdf)

EMTA üliõpilaste kirjalike tööde nõuded ja vormistus (pdf)

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks (doc)

EMTA õppekava statuut (pdf)

EMTA õppekavade sisehindamise juhend (pdf)

Vastuvõtueeskiri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Varasemate õpingute ja erialase töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord (pdf)

Bakalaureuse ja magistriõppe lõpetamise ning kraadide kaitsmise kord (pdf)

Üliõpilaste hindamise juhend komisjoniga hindamisel (pdf)

Diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord (pdf)

Üliõpilaste ja vilistlaste tagasiside kogumise ning kasutamise kord (pdf)

Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (pdf)

 

Praktika juhendid

Pedagoogilise praktika juhend (pdf)