Õigusaktid ja juhendid

Akadeemiat ja selle töötajaid puudutavad õigusaktid

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) seadus

EMTA põhikiri (pdf)

Eelarve eeskiri (pdf)

EMTA akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja kord (pdf)

EMTA õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise kord (pdf)

EMTA akadeemilise personali ametijuhend (pdf)

Isikuandmete töötlemise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Võrdse kohtlemise tagamise meetmed ja kaebuste lahendamise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Emeerituse staatuse andmise ning emeeritusetasu maksmise kord (pdf)

 

Õppekorraldust puudutavad õigusaktid

 

EMTA õppekorralduseeskiri (pdf)

EMTA üliõpilaste kirjalike tööde nõuded ja vormistus (pdf)

EMTA õppekava statuut (pdf)

Vastuvõtueeskiri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Varasemate õpingute ja erialase töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Bakalaureuse ja magistriõppe lõpetamise ning kraadide kaitsmise kord Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias (pdf)

Diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

Tagasiside kogumine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)

 

Praktika juhendid

 

Pedagoogilise praktika juhend (pdf)

 

Pilliladu

 

EMTA pillide laenutamise kord (pdf)

Rendileping (pdf)

 

Vaata ka

Doktoriõppe keskuse dokumendid ja juhendid

Raamatukogu dokumendid

Täienduskoolituskeskuse dokumendid

Üliõpilasesinduse dokumendid