Iseseisev täiendusõpe

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) täienduskoolituskeskuses on ühe õppevormina kasutusel iseseisev täiendusõpe ja juhendatud täiendusõpe töökohal.

Iseseisva täiendusõppe põhimõtted:

 • Õppida on võimalik vabalt valitud aineid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpetamis- ja kompetentsusvaldkonnas. Õppijal on võimalik valida aine mahtu vastavalt soovile ja õppimise eesmärgile
 • Õppida võivad kõik, kuid lähtuvalt ainest ja õpieesmärkidest võib olla vajalik olemasolevate oskuste ja teadmiste eelnev hindamine
 • EMTA täienduskoolituskeskus tagab nõustamise individuaalse õppekava väljatöötamisel, õpioskuste nõustamise ja õpieesmärkide hindamise
 • Hindamismeetodid ja kriteeriumid arutatakse läbi ja lepitakse kokku koostöös hindajaga
 • Õppeprotsessi eest vastutab õppija

 

Iseseisva täiendusõppe alustamine


Ettevalmistav faas

Õppimise alustamiseks esitab osaleja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskusele sooviavalduse milles märkida  ained ja nende maht, õppeperiood ja õpieesmärgid.

Õppeprotsessi ettevalmistavas faasis arutatakse osaleja ja täienduskoolituse spetsialisti poolt läbi individuaalne õppeplaan, õppetöö orienteeruv maht ning selgitatakse välja, kas antud õppevorm õppijale sobib. Arutelusse kaasatakse vastava eriala/aine õppejõud.

Täiendusõppe programmi koostamine

Täiendusõppeprogrammi koostamise faasis lepitakse kokku täiendusõppeprogrammi sisus, õpieesmärkides, õppetöö mahus, hindamismeetodites ja -tasemetes. Programmi koostamise aluseks on õppija ootused ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõuded (õppeprotsessi usaldusväärsus ja läbipaistvus, nõustamine ja konsultatsioonid, õiglane hindamine). Programmi koostamisse kaasatakse vastava eriala/aine õppejõud/hindaja ja täienduskoolituse spetsialist.

Soovitav programmi kogumaht võiks semestris olla kuni 20 EAP ja kestus kuni 6 kuud.

Iseseisva õppimise faas

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tagab õpioskuste nõustamise kokkulepitud mahus – vastavalt osaleja soovile võivad toimuda konsultatsioonid hindajaga ja regulaarsed kohtumised ainevaldkonna nõustajaga ja täienduskoolituse spetsialistiga. Õppimise faasis koostab osaleja õpinguid kajastava õpipäeviku (või portfolio). Õppimise faasi eest vastutab õppija ise, valides sobiva aja ja õppeviisi(d).

Hindamise faas

Õpitulemuste hindamise faasis on aluseks programmis kokkulepitud õpieesmärgid ja hindamistasemed. Hindamine toimub kas ühe hindaja (kuni 6 EAP) või mahukama programmi puhul hindamiskomisjoni poolt. Koolituse lõpul väljastab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus õppijale tunnistuse koos hindamislehega.

Iseseisev täiendusõpe on tasuline. Maksumus kujuneb iga õppija puhul individuaalselt – see sõltub õppija poolt valitud koolituse mahust ja konsultatsioonide ning nõustamiste hulgast. Täienduskoolituskeskus sõlmib osalejaga lepingu, milles fikseeritakse koolituse sisu, maht ja makumus ning maksetähajad. Koolituse eest tasumiseks esitab EMTA osalejale arve.

 

Juhendatud täiendusõpe töökohal


Juhendatud täiendusõpe töökohal on töötajale hea võimalus uuendada oma teadmisi, pakkudes samas tööandjale mugavat võimalust töötaja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Juhendatud täiendusõpe töökohal arvestab tööandja ja töötaja arenguvajadusi ja võimaldab õppida töökeskkonnas. Programm koostatakse reeglina ühele inimesele ja tavapärane kontaktõpe toimub individuaalse juhendamise vormis.

 • Õppida võivad kõik soovijad, kelle õpivaldkond haakub töökoha spetsiifikaga. Õpe töökohal toimub paralleelselt põhitööga.
 • Õppida on võimalik kas vabalt valitud teemadel või läbida olemasolev kursus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpetamis- ja kompetentsusvaldkonnas. Esmalt lepib õppija õppimises kokku töökohaga, seejärel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskusega. Täienduskoolituskeskusele esitatakse sooviavaldus töökohal juhendatud täiendusõppe läbimiseks.
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, töökoha ja töötaja vahel sõlmitakse kolmepoolne õppeleping.
 • 80-90% õppest on iseseisev (sh praktiline), 10-20% juhendatud õpe. Töökohapõhise õppe aeg koos teooria omandamisega peab olema optimaalne õppekavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks, kuid peab mahtuma ühe õppesemestri/poolaasta sisse.
 • Õppija leiab endale juhendaja töökohal, EMTA-poolne juhendaja määratakse programmi väljatöötamise faasis. Koostöös töötatakse välja individuaalne programm ja lepitakse kokku õppeprotsessis.
  • Töökohal juhendaja ülesanded on õppija toetamine ja motiveerimine, tegevuse hindamine ja tagasiside andmine. Töökohal juhendamist akadeemia ei tasusta.
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia-poolse juhendaja roll on tagada programmi teoreetilise osa omandamine ja selle rakendamise superviseerimine praktikas.
 • Hindamismeetodid ja kriteeriumid arutatakse läbi ja lepitakse kokku koostöös töökoha ja akadeemia-poolsete juhendajatega.
 • Juhendatud täiendusõpe töökohal on tasuline. Koolituse tellija tasub programmi maksumuse vastavalt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kehtivale hinnakirjale.