Kultuurikorraldus

Tänapäeva maailmas vajame inimesi,  kes suudavad töötada erinevates valdkondades ja mõtestada eri distsipliine, maailmavaated ning teemasid. Tänase päeva väljakutsed vajavad interdistsiplinaarset lähenemist. Programmis on rõhutatud loovuse, kunsti ning koosloome võimekust.

Me vajame professionaale, kes on võimelised looma seoseid (fasilitaator) erinevate ühiskonnagruppide vahel; kunstis ja kultuuris on suur potentsiaal selliste sidemete loomiseks. Kunstil on võime ühendada erinevaid inimesi, valdkondi ja väärtusi. Magistriprogramm toetab tudengeid selliste teadmiste ja võimekuste omandamisel, mis aitavad neil kasvada professionaaliks kiiresti muutuvas ühiskonnas.

Käesolev uuendatud kaheaastane kultuurikorralduse magistriprogramm keskendub ennekõike ülaltoodud oskusi, teadmisi ja hoiakuid kandvatele korraldajatele (fasilitaatoritele).

Kaheaastane ingliskeelne magistriprogramm on ühine ettevõtmine Estonian Business Schooliga. Programm on rahvusvaheline, erialadevaheline ja tudengikeskne ning fookuses on kultuuriväljadesiseste ja -üleste vahendajate ja seostajate (mediaatorid ja fasiliataatorid) koolitamine.

Me pakume oskusi kunsti ja kultuuri mõtestamiseks, mõistmiseks ning koosloome võimaldamise oskusi. Uuendatud õppekava on üles ehitatud probleemipõhise õppena. Iga tudeng võib kaasa tuua oma probleemi või projekti. Neile, kel pole huvipakkuvat projekti või probleemi, võimaldab akadeemia selle omalt poolt. Probleemipõhisel õppel on mitmeid eeliseid, näiteks aktiivõpe ning muud õppimispraktikad, mis on kooskõlas töö- ja elukeskkonnaga. Seega antakse tudengile nii akadeemilised kui ka praktilised oskused ja kompetentsid, rakendades teooriaid, mooduleid ja vahendeid otseselt reaalelulistele muutustele. Need õppekogemused lubavad tudengil harmooniliselt kogeda, arutada, uurida ja luua sidemeid mudelite ja vahendite ning reaaleluliste probleemide vahel.

See tagab tudengitele stimuleeriva õppekeskkonna ning ligipääsu loomevõrgustikele. Tudengid võivad ühendada oma probleemi/projekti otseselt lõputööga ning muuta ülemineku sügavama akadeemilise teadmise juurde sujuvamaks. Programm rõhutab akadeemilist silmapaistvust ning toetub teaduslikule maailmavaatele ja uurimustele. Tugev akadeemiline baas annab analüüsioskused ning holistilise mõtlemise.

Kultuurikorralduse magistriprogramm pakub tudengile uudseid sissevaateid ja viise, mis võimaldavad üles ehitada paremaid praktilisi kompetentse ja oskusi akadeemilise teadmuse kaudu, seda kõigile, kes on huvitatud uudsetest tööviisidest nii kultuurivaldkonnas kui ka valdkondades, mis ühendavad kunsti ja kultuuri teiste elualadega. See on ideaalne õppekava neile, kel on iseseisev tahe, avatud meel ja valmidus õppida.

Kui sul juba on välja valitud projekt või väljakutse, näiteks praegusest töökohast, annab programm sulle võimaluse viimaks ometi keskenduda selle lahendamisele nii õpetajate, ekspertide kui ka tudengikogukonna toetuse najal. Meil on rahvusvahelised õppejõud Eestist, Soomest, UKst, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja mujalt. Meie vilistlaste aktiivne kogukond on soodne keskkond uutele kultuurikorraldajetele. 2019. aastaks on programmil üle 70 vilistlase: juhid, korraldajad, ettevõtjad ja administraatorid, aga ka doktorandid, kes on aktiivselt kaasatud kultuurikorralduse kui akadeemilise valdkonna arengusse rahvusvahelisel areenil.

Vilistlased töötavad avalikus ja erasektoris, sealhulgas riigiasutustes, ülikoolides, teatrites, muuseumites, MTÜdes, sihtasutustes ning erasektori firmades. 98% meie vilistlastest on hõivatud kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Meie võrgustikud

Kultuurikorralduse magistriprogramm on muuhulgas ENCATCi liige (European Network of Cultural Administration Training Centres) ning koordineerib ActinArt võrgustikku, mis on loomeettevõtlusele keskenduv kunsti-ja muusikakadeemiate võrgustik. Lisaks pakub ERASMUS ja NORDPLUS programm võimalusi rahvusvahelisteks praktikateks ning tudengivahetuseks.

Kultuurikorralduse programm on aktiivselt kaasatud kunsti ja ühiskonna vahekorra uudse mõtestamise protsessi ning tulevaste kultuurikorraldajate oskuste ja kompetentside suurendamisse. Mitmed rahvusvahelised EL poolt rahastatud projektid võimaldavad rahvusvahelisi võrgustikke ja perspektiivi ning viise programmi kvaliteedi parendamiseks pideva arendustöö abil. Lisainformatsiooni leiad siit: Managing Arts Projects with Societal Impact (MAPSI) ja Higher Education Institutions for Societal Engagement (HEISE). Rahvusvahelise koostöö tõttu neis projektides saab programm pakkuda suvekoole ning innovaaatilisi kursusi  veebikeskkonnas.