Nõukogu

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA NÕUKOGU on akadeemia juhtorgan, mille koosseisu määrab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Nõukogu vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise.

Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas nõukogu kinnitatud ajakava alusel.

Nõukogu:

  • võtab vastu akadeemia põhikirja;
  • võtab vastu akadeemia arengukava;
  • võtab vastu akadeemia eelarve ja selle täitmise aruande, finantsplaani ning   majandusaasta aruande;
  • otsustab rektori ettepanekul kinnisvara omandamise, võõrandamise, piiratud   asjaõigusega koormamise ja akadeemiale laenu võtmise;
  • otsustab rektori ettepanekul juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise   põhimõtted;
  • määrab käesolevast põhikirjast lähtuvalt rektori valimiste päeva ja moodustab   valimistoimkonna;
  • nimetab välisaudiitori;
  • nimetab auditikomitee liikmed;
  • korraldab vajadusel siseauditeerimist;
  • täidab teisi seaduse või akadeemia põhikirjaga talle pandud ülesandeid.
Nõukogu koosseisu kuuluvad:

Rein Oja (esimees)

Peep Lassmann

Erkki-Sven Tüür

Indrek Laul

Margit Tohver-Aints

Allan Vurma

Kirke Karja

Nõukogu koosseis on kinnitatud 19.12.2019 Vabariigi Valitsuse korraldusega (jõustunud 1.01.2020)