Teaduseetika komisjon

On väga oluline, et teadustöö on eetiline, selle käigus ei kahjustata kedagi, kogutud andmed on turvaliselt hoitud ja neid kasutatakse vaid teaduslikel eesmärkidel. EMTA ühines 2017. aastal Eesti teadus- ja arendusasutuste hea teadustava leppega ning kinnitas 2021. aastal EMTA teaduseetika põhimõtted.

EMTA teaduseetika komisjon loodi 2010. aastal ning selle koosseis kinnitatakse neljaks aastaks rektori käskkirjaga. Praegune komisjoni koosseis on järgmine: Marju Raju (komisjoni juht), Aare Tool, Brigitta Davidjants ja Kaari Kiitsak-Prikk.

EMTA eetikakomisjon väljastab lube teadusuuringuteks EMTA teaduritele, õppejõududele, doktorandidele ja tudengitele. Bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastöödeks taotleb loa töö juhendaja. Doktorandid taotlevad loa ise.

Eetikakomisjoni luba on vajalik empiiriliste uuringute puhul, kus andmeid kogutakse inimeste käest või inimeste kohta. Reeglina puudutab see meetoditest küsitlus- ja intervjuu-uuringuid, vaatlusi ja eksperimente/katseid.

Eetikakomitee luba on vajalik, kui uuringus osalejatelt  küsitakse eriliigilist taustainfot või värvatakse inimesi uuringusse eriliigilise taustainfo põhjal ja/või kui uurimisküsimused puudutavad neid teemasid. Eriliigilised isikuandmed on info millest ilmneb uuringus osaleja rassiline või etniline päritolu (ka rahvus), poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, terviseandmed (diagnoosid) või andmed seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta (vt juurde siit).

Olenemata teemast on eetikakomitee luba alati vajalik, kui uuritavad on alaealised.

Kontakt: Marju Raju marju.raju@eamt.ee