Erivajadusega üliõpilaste toetamine

Akadeemia toetab haridusliku erivajadusega üliõpilasi nii sisseastumisel, õpingute ajal, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva õpikeskkonna loomisel. Tugiteenuste osutamise eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset integratsiooni ning soodustada kaasatust õppetöösse.

Kui tudeng soovib soodustusi ja kohandusi, tuleb akadeemiale esitada vastav tõend. Akadeemia kasutab puude ja vähenenud töövõime tõendeid vaid EHISele andmete edastamisel (et tudengil oleks võimalus taotleda erivajaduse õppija stipendiumi), akadeemilise puhkuse ajal õppimise ning õppekulude hüvitamisest vabastamise otsuste tegemisel.

Pärast tõendi esitamist saab üheskoos otsida võimalusi, kuidas parimaid õppimistingimusi pakkuda. Kui tudeng soodustusi ja kohandusi ei soovi, siis tõendit esitada ei ole vaja. Kohanduste tegemisel on tudengi enda avatus ja koostöö oluline – tudeng on ise oma erivajaduse ekspert ja oskab kõige paremini enda abivajadust hinnata. Küll aga on akadeemia valmis tudengit tema õigustest teavitama ning igakülgselt toetama.

 

Nõu ja abi saamiseks saab ühendust võtta alljärgnevalt:


  • psühholoog Elina Kivinukk (individuaalne nõustamine, sh seoses haridusliku erivajadusega)
  • õppeosakonna juhataja Jane Kreek (üldised õppetegevust puudutavad küsimused)
  • vastuvõtuspetsialist Margit Võsa (vastuvõtt, külalisõpingud Eesti ülikoolides)
  • välissuhete spetsialist Mikk Langeproon (Erasmus+ üliõpilasvahetus)

 

Erivajadusega õppija osalemine õppetöös


Õppetöös kohanduste tegemise vajadusel tuleb pöörduda õppeosakonna juhataja poole. Koostöös õppejõududega on võimalik koostada individuaalne õppeplaan. Arusaamatuste vältimiseks soovitame ka tudengil endal õppejõududele teada anda oma erivajadusest, seda isegi juhul, kui akadeemiale on puude või vähenenud töövõime tõend esitatud (va juhul kui tudeng on juba esitanud taotluse kohandusteks õppetöös).

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendium


Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilase stipendiumi on võimalik taotleda immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist Haridus- ja Noorteameti kaudu. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus üks kord õppeaastas ning toetus määratakse korraga kümneks kuuks. Erivajadusega üliõpilase stipendiumi on võimalik taotleda ja saada ka akadeemilise puhkuse ajal ja osakoormusega õppides. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist on 60-510 eurot kuus. Rohkem infot: Erivajadusega üliõpilaste stipendium

 

Õppetasu maksmisest vabastamine


Eestis on erivajadustega tudengitele ja nende vanematele soodustused seoses õppemaksu tasumisega. Keskmise, raske või sügava puudega üliõpilane või kuni 15-aastase (k.a) puudega lapse üliõpilasest vanem või eestkostja vabastatakse üliõpilase taotluse alusel õppetasu maksmisest või õppekulude hüvitamine nõudest nii täis- kui ka osakoormusega õppes, kui ta alustab õpinguid täiskoormusega eestikeelsel õppekaval. Täpsem info on õppekorralduseeskirjas.

Õppetasu maksmisest vabastamise taotlemisel esitatakse avaldus koos kehtiva soodustust tõendava dokumendiga:

  • erivajadusega õppija esitab koopia kehtivast puuet tõendavast dokumendist;
  • puudega lapse vanem esitab koopia lapse sünnitunnistusest ja kehtivast puuet tõendavast dokumendist.

 

Õppimine vahetusõpilasena välismaal


Erasmus+ ja Nordplus programmide vahendusel õpirändes osalemisel on võimalus saada stipendiumi, mis aitab välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Lisainfo: välissuhete osakond

 

Ligipääs õppehoonetele


Kõik akadeemia peahoonete ja raamatukogu külastajad, kellel on liikumispuue, saavad hoonetesse sisenemisel ja hoonetes sees ratastooliga liikumiseks kasutada kaldteid ja lifti.

 

Tugiteenused ja tugitudengid


Akadeemia raamatukogus on võimalik kasutada raamatute kojutellimise teenust ning õppematerjalide sisselugemist ja digiteerimist.

Vaegkuuljatest üliõpilastel, kellel on tuvastatud vähenenud töövõime, on võimalik saada tasuta kirjutustõlketeenust, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusamet

Ühiselamus Muusa majutus asuvad kohandatud toad liikumispuudega üliõpilastele.

Akadeemias tegutsevad erivajadusega üliõpilasi abistavad kaasüliõpilased – tugitudengid. Tugitudengite näol on tegu vabatahtlike üliõpilastega, kes on valmis olema abivajajatele toeks. Tugitudengiks hakkamiseks võtta ühendust: elina.kivinukk@eamt.ee.

Loomisjärgus on teisigi tugiteenuseid erivajadusega üliõpilastele. Teave kõigist akadeemias õppivatest erivajadusega üliõpilastest on õpikeskkonna parendamiseks ja tugiteenuste edendamiseks väga oluline. Seetõttu palume kõigil erivajadusega üliõpilastel endast teada anda, et saaksime omalt poolt kaasa aidata õppetöö ladusale sujumisele.

Vaata lisaks:
Erivajadusega üliõpilase toetamise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)
Erivajadusega tudengi nõustaja infoleht (pdf)
Mis on puude tõttu diskrimineerimine?

Akadeemia on avatud täiendavatele ettepanekutele tugiteenuste ja toetuste arendamise osas kirjutades õppeosakonda või EMTA psühholoogile elina.kivinukk@eamt.ee.