Õppekorralduslik info

Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimist või praktika sooritamist planeerides tasub silmas pidada, et tegemist on siinsete õpingute osaga – välismaal oleku ajal õpingud EMTAs ei peatu ja väliskõrgkoolis tehtud sooritused mõjutavad nii siinset õppekava täitmist kui ka õppeedukust. Seetõttu on väga oluline teha endale selgeks õppekorralduseeskirja üliõpilasvahetust puudutavad punktid ning õppeainete valiku ja nende õppekavasse sobivuse hindamise reeglistik. Reeglistik kehtib kõigile ja ei sõltu sellest, kas välismaale minnakse mõne koostööprogrammi raames või omal algatusel.

 • Välismaale õppima või praktikale minnes on üliõpilasel kohustus läbida semestris vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid ning taotleda nende arvestamist siinse õppekava täitmisel.
 • Kõikidel õpirändes osalevatel üliõpilastel tuleb enne välisvahetuse algust koostada õppeplaan ja sõlmida õppeleping.
 • Õpingute lõppedes tuleb väliskõrgkoolis sooritatud õppetulemuste tõend (Transcript of Records) esitada oma eriala õppekorraldusspetsialistile. Üliõpilase kohustus on teavitada väliskõrgkooli, et tõend väljastataks pärast eksamite/arvestuste sooritamist võimalikult kiiresti, et tulemused saaks õigeaegselt õppeosakonda esitada.
 • Üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb välisvahetuses viibitud semestrite võrra juhul, kui sooritatud õppeaineid arvestatakse EMTA õppekava täitmisel 15 EAP mahus semestris. Õpirändele järgneva semestri alguses, pärast õpitulemuste ülekandmist ÕIS-i, vormistatakse üliõpilasele nominaalse õppeaja pikendus.
 • Nominaalse õppeaja pikenduse vormistamiseks ei ole vaja esitada avaldust, küll aga peab üliõpilane hoolt kandma, et tulemused laekuksid võimalikult kiiresti. Õppe- ja praktikatulemuste esitamiseks on aega maksimaalselt 5 nädalat alates õpirände perioodi lõpukuupäevast. Kui selle perioodi jooksul ei õnnestu väliskõrgkoolist või praktikabaasist tulemusi saada, peab pöörduma välissuhete ja/või õppeosakonda olukorra selgitamiseks.
 • Kui õpirände jooksul sooritatud õppeainete maht on väiksem kui 15 EAP semestris, on õppekava täitmise arvestuse aluseks täiskoormusega õppe nõuded, seega semestris 30 EAP-d, puudu võib kõigi semestrite peale jääda 6 EAP-d.
 • Vajaduspõhisele toetusele saavad kandideerida need üliõpilased, kelle õppetulemused jõuavad õppeosakonda hiljemalt veebruari (sügissemestri eest) ja septembri (kevadsemestri eest) eelviimaseks tööpäevaks.
 • Lisa-aastal ning pikendatud õppeajal ei ole õpiränne lubatud.
 • EMTA semestris 15 EAP mahus õppeained õppekavasse üle kandnud üliõpilastele ei kohaldata välisvahetuse semestritel õppetasu arvestamisel õppekava täitmise nõuet ja ka õpirändele järgneval semestril ei pea maksma õppetasu puuduolevate ainepunktide eest.
 • Kui väliskõrgkoolis õpiti kaks semestrit, siis õppekava täitmist õppekulude hüvitamise kontekstis ei vaadata ainult esimesel vahetusperioodile järgneval semestril (mitte kahel järgneval semestril, mida võiks eeldada välisõpingute perioodi põhjal).
 • Kui õpirände jooksul sooritatud õppeainetega ei saa nõutud 15 EAP mahus õppekava täita, siis võib olla vajalik vahetusperioodile järgneval semestril sooritada rohkem õppeaineid, et vältida õppekulude hüvitamist järgmistel semestritel.
 • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ja ingliskeelsetel õppekavadel sihtstipendiumiga õppivad üliõpilased ei maksa õpirände aja eest õppetasu.
 • Tasulises õppes ning osakoormusega õppivad üliõpilased maksavad õpirände aja eest lepingujärgset õppeteenustasu.

Mis juhtub, kui kohustused jäävad täitmata?

 • Kui üliõpilane on saanud EMTA poolt vahendatud stipendiumi, kuid ei täida lepingulisi kohustusi, on üliõpilane reeglina kohustatud stipendiumi tagasi maksma. Kontrolli konkreetse vahetusprogrammi reegleid.

Programmide ja rahastusega seotud infot uuri välis- ja avalike suhete osakonnast.

Väliskõrgkoolis õpitu arvestamisega seotud infot uuri õppeosakonnast.