Juhtimine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat juhivad nõukogu, senat ja rektor.

Nõukogu on akadeemia juhtorgan, kes vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise. Nõukogu moodustatakse akadeemia seaduses sätestatud korras, nõukogu koosseisu määrab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Nõukogu koosseisu kuulub seitse liiget, kellest:

  • kolm liiget nimetab senat akadeemia põhikirjas sätestatud korras;
  • ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia;
  • kolm liiget nimetab valdkonna eest vastutav minister isikute hulgast, kellel on nõukogu liikme kohustuste täitmiseks ja akadeemia ühiskonnaga sidustamiseks vajalikud teadmised akadeemia tegevusvaldkondades, majanduses või ettevõtluses ning laitmatu reputatsioon.

Senat on akadeemia akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati koosseisu kuulub kuni 25 liiget, sh: rektor, kes on senati esimees; teised rektoraadi liikmed; õppeosakonna juhataja; doktorinõukogu esimees; doktorinõukogu aseesimees; akadeemiliste osakondade juhid; akadeemiliste töötajate esindajad; üliõpilaste esindajad.

Rektor on akadeemia seaduslik esindaja, kes lähtub akadeemia juhtimisel akadeemia põhikirjast, arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest. Rektoraat on akadeemia tegevjuhtkond. Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ning haldus- ja finantsdirektor.