Pärimusmuusika

Pärimusmuusika eriala pakub üliõpilastele hulgaliselt võimalusi ajalooliste pillimängu- ja laulustiilide süvitsi tundmaõppimiseks ja uurimiseks ning praktiliste mänguoskuste arendamiseks. Kuna pärimusmuusika on vaieldamatult rahvusliku kultuurilise identiteedi üks kandjaid, uuritakse ja õpetatakse osakonnas eeskätt eesti pärimusmuusikaga seonduvat. Lisaks sisaldab ainekava õppeaineid ka teistelt akadeemias õpetatavatest erialadest.

Pärimusmuusika eriala avamise oluliseks võtmeisikuks oli helilooja ja regilaulu asjatundja Veljo Tormis. Maestro Tormis, kes oli aktiivne vanade rahvalaulude taas-elustaja, muretses selle pärast, et vanu laule õigesti lauldaks. Pärimusmuusika erialal õpetavad praegu oma ala parimad asjatundjad ja entusiastid. Erialal saab süvitsi tegeleda ajaloolise muusikapärandiga, teha välitöid, õppida nii praktikas kui teoorias tundma eri esitusstiile ning tuua uusesituste, töötluste ja edasiarenduste kaudu välja hääbunud, kuid olulisi kultuuritekste.

Tudengitele on loodud head tingimused koostööks teiste muusikastiilide viljelejatega, teoks on saanud mitmed huvitavad projektid jazzi ja improvisatsiooni eriala tudengitega. Traditsiooniks on kujunenud ka üliõpilaste osalemine rahvusvahelisel pärimusmuusikuid ühendaval konverentsil NordTrad, mis pakub mh täiendavat võimalust suhtlemiseks teiste Põhjamaade ja Baltiriikide muusikakõrgkoolide üliõpilastega. Üliõpilased on seda kirjeldanud kui maailma avardavat kogemust ning käsitlenud konverentsi ammendamatu muusikaliste ideede allikana.