Hea akadeemia pere!

Vabariigi Valitsus kehtestas 19. oktoobril uued COVID-19 kriisi meetmed, mida laiendati 28. oktoobril. Meetmete peamine eesmärk on vältida haiglate ülekoormust ja meditsiinisüsteemi kokkuvarisemist ning senisest tõhusamalt pidurdada koroonaviiruse epideemilist levikut.

Kuna pandeemilise olukorra halvenemine on tõsiseks ohuks ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppetöö ning kavandatud sündmuste toimumisele, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning, taludes karmistuva sisekorraga kaasnevaid ebamugavusi, tagada kõige olulisem, meie tudengite ja töötajate tervis ning meie õppe-, teadus- ja loometegevuse jätkumine.

Alanud õppeaastal on olnud nakatumisi nii akadeemia töötajate kui ka üliõpilaste hulgas, kuid suuremaid COVID-19-koldeid ei ole seni õnneks tekkinud. Arvestades Eestis praegu valitsevat üldist olukorda, on risk nende tekkimiseks aga ohtlikus kasvutrendis ning seetõttu on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kehtestatud alates 29. oktoobrist 2021 järgnevad reeglid ja juhised:

 • Rektoraat kutsub üles kõiki üliõpilasi ja töötajaid, kes ei ole veel koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, seda kiiresti tegema. Erinevad vaktsiinid on kõigile vabalt saadaval.
 • Kaitsemaski kandmine akadeemia õppehoonetes on kõigile kohustuslik. Kaitsemaski tuleb kanda kõikides tegevustes, kus see tegevuse iseloomust tulenevalt on võimalik. Soovitav on kanda meditsiinilisi või nendega võrdsustatud kaitsemaske.
 • Vaba sissepääs EMTA õppehoonetesse on vaid akadeemia üliõpilastel ja töötajatel. Hoone peauks avaneb isikustatud magnetkaardiga. Palume kõigil akadeemia liikmetel välisuksel jälgida, et teiega koos ei siseneks õppehoonesse mõni majaväline inimene. Akadeemia külalised, sh pedagoogilise praktika õpilased ja täiendusõppijad võivad õppehoonetesse siseneda vaid rektoraadi liikme (lavakunsti osakonnas osakonna peakoordinaatori) antud nimelise loa alusel. Kõik külalised peavad tõendama, et nad on vaktsineeritud või COVIDit viimase 6 kuu jooksul põdenud. Negatiivne testitulemus ei anna külalisele majja sisenemiseks õigust.
 • Akadeemias toimuvatel avalikel kontsertidel, etendustel ja muudel sündmustel tõhustatakse COVID-tõendite kontrolli. Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ei ole tõendina enam kehtiv negatiivne testi tulemus (v.a 12-17-aastaste laste puhul). Aktsepteeritud COVID-tõendi olemasolu hakatakse kontrollima saali sissepääsude juures.
 • Suure osalejate arvuga sündmuste korraldamise otstarbekust tuleks lähikuudel väga kriitiliselt hinnata. Kui vähegi võimalik, tuleks üritused edasi lükata või korraldada veebis.
 • Kuna Eestist tulnud vaktsineerimata reisijatele kehtib paljudes riikides karantiininõue, vormistab EMTA välislähetusi vaid vaktsineeritud või viiruse viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud töötajatele ja üliõpilastele.
 • Õppetöö korralduses olulisi muudatusi praegu kavandatud ei ole. Õppetöö toimub reeglina lähiõppe vormis akadeemias kohapeal. Aine eest vastutava erialarühma õppejuhiga kooskõlastatult võib õpet läbi viia ka kaugõppe vormis, kui selle tagajärjel ei kannata õppe tulemuslikkus ega õpiväljundite saavutamine.
 • Konkreetseid piirarve ühes õpperuumis viibijatele seatud ei ole, kuid võimalusel tuleks järgida inimeste hajutamise põhimõtet ja suuremate õpperühmade puhul eelistada suuremaid õpperuume.
 • Õppejõud peab tagama, et õppetööl osalejad oleks nimeliselt registreeritud (paluma üliõpilastel end registreerimislehele kirja panna, märkima puudujaid vm). See võimaldab kellegi nakatumise korral kiiremini tuvastada temaga lähikontaktis olnud isikute ringi.
 • Viirusesse nakatumise vähimagi kahtluse korral on akadeemiasse tulek rangelt keelatud. See nõue kehtib nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata töötajate ja üliõpilaste puhul. Nakkussümptomite ilmnemisel tuleb ühendust võtta perearstiga ja lasta end testida. Kui test osutub positiivseks, tuleb jääda eneseisolatsiooni seniks, kuni arst tunnistab Teid terveks. Koroonasse haigestumisest on töötaja kohustatud teatama personalijuhile (eve.tobias@eamt.ee, tel 6675 705), üliõpilane peab sellest informeerima viivitamatult õppeosakonna juhatajat (jane.kreek@eamt.ee, tel 6675 711).
 • Koroonasse nakatunuga lähikontaktis olnud vaktsineerimata isikud peavad jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni ja sel ajal on nende sisenemine akadeemia õppehoonetesse rangelt keelatud. Vaktsineeritud või haiguse viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud isikutele haigestunuga lähikontaktis olemine isolatsioonikohustust kaasa ei too, kuid ikkagi tuleks olla ettevaatlik ja enne õppehoonesse tulekut igaks juhuks end testida.
 • Õppejõul ei ole kohustust eneseisolatsiooni määratud üliõpilastele ärajäänud tunde järele teha või veebiõpet pakkuda.
 • Kui akadeemia töötajal ei ole eneseisolatsioonis viibimise tõttu võimalik tööl käia, tuleb sellest teavitada vastava haldusala eest vastutavat rektoraadi liiget, kellega lepitakse kokku kaugtöö tegemise võimalus või töölt eemalviibimise alus.
 • Haigussümptomitega akadeemiasse tulemine või isolatsioonikohustuse eiramine seab ohtu teiste akadeemia liikmete tervise ning toob endaga kaasa sanktsioonid.
 • Vaktsineerimata ja haigust mitte läbi põdenud töötajad on jätkuvalt kohustatud end vähemalt kord nädalas testima. Kuna ministeerium enam selleks otstarbeks testikomplekte ülikoolidele ei eralda ning üleminekuajaks EMTA-le antud testide varud on ammendunud, siis edaspidi on testide hankimine töötaja enda kohustus ja vastutus.
 • Akadeemia töötaja või üliõpilase tervisest tulenevatel meditsiiniliselt tõendatud põhjustel võib ülaltoodud nõuetes lubada erandeid. Töötajatel palume vastava probleemi korral pöörduda haldusala juhtiva rektoraadi liikme poole, üliõpilastel õppeosakonna juhataja poole (jane.kreek@eamt.ee, tel 6675 711). Soovi korral võib küsimuse lahendamiseks või nõu saamiseks pöörduda ka võrdse kohtlemise usaldusisiku (EMTA psühholoogi) poole (elina.kivinukk@eamt.ee). Akadeemia tagab, et ühegi töötaja ega üliõpilase terviseandmeid ei avalikustata.
 • Akadeemia söökla on avatud akadeemia töötajatele ja üliõpilastele, erandina ka õppehoonesse lubatud külalistele.
 • Raamatukogu teenindab akadeemia liikmeid tavapäraselt. Akadeemiavälised lugejad võivad raamatukokku siseneda vaid eelregistreerimisel ja COVID tõendi esitamisel.
 • Akadeemia peab vastutöötamist ülaltoodud meetmetele, nende kuritahtlikku eiramist või teaduslikult ebapädeva informatsiooni aktiivset levitamist akadeemia liikmele mittekohaseks ja akadeemilise eetikaga vastuolus olevaks.

Olgem hoitud!

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektoraat