Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soolise võrdõiguslikkuse kava seab nii üldised põhimõtted sooteadlikkuse tõstmiseks akadeemias kui ka konkreetsemad tegevused aastateks 2023–2025.

Akadeemia senat kinnitas detsembris soolise võrdõiguslikkuse kava, mis on nüüdsest saadaval nii eesti kui ka inglise keeles EMTA kodulehel. EMTA soolise võrdõiguslikkuse kava on koostatud aastateks 2023–2025, selle on kokku pannud EMTA-s spetsiaalselt loodud töörühm, oluline sisend saadi nii rektoraadi liikmetelt, peakoordinaatoritelt, tugipersonalilt kui ka õppejõududelt. Lisaks koguti statistikat, küsiti tudengite arvamust ning võeti arvesse temaatilisi rahvusvahelisi uuringuid nii teadus- kui ka loovvaldkonnas.

Võrdõiguslikkuse edendamine on iga eduka rahvusvahelise organisatsiooni tunnus – mitmekesised kollektiivid on uuendusmeelsemad ja edukamad ning suudavad arvestada eri aspektide ja sihtrühmade vajadustega. Lisaks on sooline võrdõiguslikkus oluline aspekt teaduses. Kõigilt teadus- ja arendusasutustel, mis taotlevad Euroopa Liidu rahastust, on nõutav soolise võrdõiguslikkuse kava (SVK), mis hõlmab soopõhise statistika jälgimist, mõõdetavate eesmärkide seadmist ja kokkulepitud tegevusi soolise võrdsuse toetamiseks.

Kuigi soolise võrdõiguslikkuse kavas lähtutakse binaarsusest, tunnustab EMTA enda väärtustes ja tegevustes iga inimese soolist identiteeti, mõistes, et sooline identiteet võib olla palju mitmekesisem.

Soolise võrdõiguslikkuse kava koostati aastateks 2023–2025 ning seab tegevused kolmes mõõtmes: organisatsiooniüleselt sooteadlikkuse tõstmine, EMTA kui õpikeskkonna mitmekesisuse toetamine ning EMTA kui töökeskkonna arendamine mitmekesisemaks ja kaasavamaks.

Plaanid 2024. aastaks näevad ette täiendkoolitusi töötajate koolitus- ja arutelunädalal „Arenevas Akadeemias“ ja e-õppe vormis, soopõhise statistika kajastamist kodulehel, võrdõiguslikkuse töörühma moodustamist, rahvusvahelise päeva „Naised teaduses“ tähistamist ning mitmekesise tööandja leppega liitumist.

Sooline võrdõiguslikkuse kava 2023–2025 on saadaval õigusaktide ja juhendite lehel siin.

Lisainfo:
Elina Kivinukk
EMTA võrdse kohtlemise usaldusisik
elina.kivinukk@eamt.ee