Senat

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA SENAT on akadeemia akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor, liikmeteks teised rektoraadi liikmed, õppeosakonna juhataja, doktorinõukogu esimees ja aseesimees, akadeemiliste osakondade juhid. Lisaks neile kuuluvad nõukogu koosseisu üliõpilaskonna, sh magistrantide ja doktorantide esindajad (5 esindajat - määratakse EMTA üliõpilasesinduse poolt) ning õppejõudude esindajad (9 esindajat - valitakse akadeemiliste osakondade üldkoosolekutel salajase hääletamisega).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat:

 • esitab nõukogule vastuvõtmiseks põhikirja, eelarve ja arengukava;
 • võib panna 14 päeva jooksul ühekordse veto nõukogu põhikirja, eelarve või arengukava vastuvõtmise otsusele, kui veto poolt on vähemalt kaks kolmandikku senati koosseisust;
 • kehtestab akadeemia õppe-, teadus- ja loometegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
 • kehtestab akadeemilise eetika põhimõtted ja akadeemilise eetika komisjoni tegutsemise alused;
 • määrab akadeemia akadeemilise struktuuri ja kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
 • kinnitab üliõpilaskonna põhikirja;
 • kinnitab, muudab ja sulgeb õppekavad;
 • otsustab ühisõppekava avamise, kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise ja kinnitab ühisõppekava;
 • kinnitab õppekorralduseeskirja;
 • kehtestab üliõpilaste akadeemiasse vastuvõtmise ning akadeemiast väljaarvamise tingimused ja korra;
 • kehtestab üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
 • kehtestab doktorantide atesteerimise ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja korra;
 • kehtestab stipendiumide ja õppetoetuste määramise tingimused ja korra;
 • kehtestab üliõpilaste õpingutega seotud tasude määrad;
 • kehtestab täiendusõppe läbiviimise põhimõtted;
 • kehtestab akadeemiliste töötajate ametinõuded, akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja korra ning akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;
 • nimetab emeeritused ning valib audoktorid ja auliikmed;
 • täidab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses nimetatud teadusnõukogu ülesandeid;
 • moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi komisjone senati pädevusse kuuluvate küsimuste ettevalmistamiseks;
 • täidab teisi seaduse või akadeemia põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

Senati korralised koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda aastas senati kinnitatud ajakava alusel.

 

Senati tööplaan 2020/2021. õppeaastal

Senati liikmed:

Ivari Ilja rektor, nõukogu esimees ivari.ilja@eamt.ee
Margus Pärtlas õppe- ja teadusprorektor margus.partlas@eamt.ee
Henry-David Varema loometegevuse ja välissuhete prorektor henry-david.varema@eamt.ee
Ott Maaten haldus- ja finantsdirektor ott.maaten@eamt.ee
Jane Kreek õppeosakonna juhataja jane.kreek@eamt.ee
Kristel Pappel doktorinõukogu esimees kristel.pappel@eamt.ee
Marje Lohuaru doktorinõukogu aseesimees marje.lohuaru@eamt.ee
Mihkel Poll muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator mihkel.poll@eamt.ee
Paolo Girol heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna peakoordinaator paolo.girol@eamt.ee
Eerik Jõks muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator eerik.joks@eamt.ee
Jaak Prints lavakunsti osakonna peakoordinaator jaak.prints@eamt.ee
Nadia Kurem muusika interpretatsiooni osakonna esindaja nadia.kurem@eamt.ee
Mati Mikalai muusika interpretatsiooni osakonna esindaja mati.mikalai@eamt.ee
Arvo Leibur muusika interpretatsiooni osakonna esindaja arvo.leibur@eamt.ee
Peeter Sarapuu muusika interpretatsiooni osakonna esindaja peeter.sarapuu@eamt.ee
Einike Leppik heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna esindaja einike.leppik@eamt.ee
Jaak Sooäär heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna esindaja jaak.sooaar@eamt.ee
Toomas Siitan muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna esindaja toomas.siitan@eamt.ee
Kristi Kiilu muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna esindaja kristi.kiilu@eamt.ee
Anu Lamp lavakunsti osakonna esindaja anu.lamp@eamt.ee
Maila Laidna üliõpilaste esindaja maila.laidna@gmail.com
Mirjam Murd üliõpilaste esindaja mirjammurd@gmail.com
Anneli Riisalu üliõpilaste esindaja riisaluanneli@gmail.com
Anni Ritson üliõpilaste esindaja
Ann-Meeta Teppo üliõpilaste esindaja annmeetateppo@gmail.com

Kinnitatud 15.01.2020 ja 18.09.2020

Senati sekretär:
Aleksandra Dolgopolova, aleksandra.dolgopolova@eamt.ee, tel. 6675808