Mai Simson kaitses 30. novembril 2022 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks suurepäraselt töö „Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ tekstikriitilisest redigeerimisest“.

Juhendaja: professor Kerri Kotta, PhD

Oponent: Mihhail Gerts, PhD

Mai Simsoni loominguline juhendaja doktoriõpingute ajal oli dirigent Tõnu Kaljuste.

Doktorinõukogusse kuulusid prof Kristel Pappel, prof Toomas Siitan, prof Lembit Orgse, prof Margus Pärtlas, dr. phil. Sten Lassmann ja dr. phil. Mihhail Gerts.

Doktoritööga on võimalik tutvuda siin ning trükisena EMTA raamatukogus.

Abstrakt:

Käesolev uurimistöö on osa loomingulis-uurimuslikust doktoriprojektist.
Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ esitati Leipzigis pärast selle valmimist 1909. aastal,
mille järgselt vajus teos unustusse. Uuesti toodi oratoorium ettekandele Eesti
taasiseseisvumise eel, kus teosel oli oluline roll rahvusliku identiteedi kinnistamisel.
Selles kontekstis jäi tagaplaanile küsimus Tobiase oratooriumi algupärasest vormist
ning peamiseks eesmärgiks sai teose taastamine monumentaalsel ja esinduslikul kujul.
Tänapäeval on aga oratooriumi rahvuslike aspektide kõrval muutunud oluliseks muud
küljed, sest „Joonas“ ei ole ainult rahvuslik monument, vaid ka väljapaistev meistriteos,
mida saab tõlgendada mitmel erineval moel.
Siit tuleneb ka töö peamine uurimisküsimus: millisel kujul on „Joonase“ käsikirja
põhjal võimalik helilooja esialgseid kavatsusi rekonstrueerida. Töö eesmärgiks on
kirjeldada tekstikriitilist väljaannet, mis võimaldaks erinevaid interpretatsioone, kuid
arvestaks samas ka võimalikult palju helilooja kavatsustega.
Töö meetodiks on „Joonase“ käsikirjade kriitiline võrdlemine. Teoreetilises plaanis
lähtun peamiselt James Grieri monograafiast „The Critical Editing of Music“ (1996)
ning samuti oratooriumi käsikirjadest, mis asuvad Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis
Rudolf Tobiase fondis (TMM M6). Uurin koostatavat nooditeksti ka esituslikust
aspektist. Uurimistöö tulemusena on võimalik tulevikus publitseerida teose
tekstikriitiline väljaanne.