Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse.

Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas hindamiskomisjon kõrgkooli pühendumust rahvusvahelistumisele – soositakse nii õppejõudude kui üliõpilaste välismobiilsust ning osalemist rahvusvahelistes projektides, samuti kutsutakse välisõppejõude oma teadmisi ja kogemusi jagama. Kõrgelt hinnati ka kõrgkooli ja selle õppejõudude koostööd teiste Eesti kultuuriasutuste ja erialaorganisatsioonidega.

Tavapäraselt andsid hindamiseksperdid kõrgkoolile ka rea soovitusi, millele lisaks peeti vajalikuks esitada omapoolne pöördumine Eesti hariduspoliitika kujundajatele. Pöördumises kutsutakse viimaseid üles leidma võimalus loomealase uurimistegevuse süsteemsemaks rahastamiseks. Hindamiskomisjoni esimehe Mist Thorkelsdottiri sõnul mängib teadus- ja uurimistegevus olulist rolli kunstide valdkonna akadeemiate teadmusbaasi tugevdamisel. “See võimaldab ehitada sildu loometegevuse ja akadeemilise teadustöö vahel, näiteks muusikateaduses ja kunstide ajaloos, või isegi toimida katalüsaatorina loomevaldkonna õpetajate praktikapõhiste teadmiste ja kogemuste ning kunstide pedagoogika uurijate teadmuse vahel.”

EMTA rektor Peep Lassmann on akrediteerimise tulemustega rahul. „Mul on hea meel, et väliseksperdid tunnustasid meie akadeemia tasakaalustatud arengut kõigis olulistes tegevusvaldkondades.”

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkooli iseloomustab efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev panustamine ühiskonna arengusse.

Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.