Riigikogu kiitis eile heaks uue kõrgharidusseaduse ning koos sellega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse.

EMTA seadusega nähakse ette akadeemia eesmärk, ülesanded, juhtimise ning rahastamise alused. Seadus sätestab akadeemia vastutuse muusika ja teatrikunsti valdkondades, samuti akadeemia rolli muusikaalase üldhariduse ja kutsehariduse edendamisel. Alates 2020. aasta 1. jaanuarist muutuvad EMTA juhtorganid: kaob senine kuratoorium, mille asemele tekib 7-liikmeline välisliikmeid kaasav ja strateegilisi otsuseid tegev nõukogu. Akadeemilise kollegiaalse otsustuskogu nimeks saab senat.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt tegutseb avalik-õiguslik juriidiline isik tema kohta käiva seaduse alusel. Ehkki EMTA seaduse esialgne kavand pärineb juba aastast 2007, oli Eesti kuuest avalik-õiguslikust ülikoolist oma seadus seni vaid Tartu Ülikoolil ja Tallina Tehnikaülikooolil. 20. veebruaril võttis Riigikogu lisaks EMTA seadusele vastu ka Tallinna Ülikooli, Maaülikooli ning Kunstiakadeemia oma seadused.

Uus kõrgharidusseadus hakkab asendama senist ülikooliseadust. See ei muuda Eesti kõrgharidussüsteemi põhialuseid, küll aga korrastab ja lihtsustab kõrgharidusega seonduvaid regulatsioone.

EMTA seadus

Kõrgharidusseadus