Humanitaaralade üliõpilastel (sh magistrantidel) on taas võimalus taotleda Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi ja preemiat. Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms. Stipendiumi statuudi eesmärgiks on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust. Rahalisi toetusi kogusummas kuni 3200 eurot antakse üldjuhul välja kord aastas preemia ja/või stipendiumina.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2016.

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi välja andmisega soovib Viimsi vald innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes on (või on olnud) seotud Viimsi vallaga, õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt iga aasta 1. detsembriks esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus. Lisaks taotlusele tuleb esitada uurimustöö teema koos lühikese sisukirjelduse, töö koostamise ajakava ning juhendaja soovituskirjaga. Stipendiumi taotluse esitab kandideerija vallavalitsusele isiklikult.

Preemia taotlemine

Preemiaga soovib vald eelkõige tunnustada isikut, kes on omandanud magistrikraadi* ja koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas ning on (või on olnud) seotud ka Viimsi vallaga. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2016, lähevad arvesse 2014.–2016. a kaitstud magistritööd. Uurimustöö võib olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes (nt inglise, saksa, vene ja soome keel).

Preemia taotlemiseks tuleb hiljemalt iga aasta 1. detsembriks esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus. Lisaks taotlusele tuleb esitada uurimustöö humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandidaat kui ka kolmas isik.
*Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud.

Stipendiumi ja preemia määramine

Teave konkursist avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel.
Stipendiumikomisjonil on õigus konkursi väljakuulutamise teates täpsustada humanitaarteaduste valdkonda, mida esitatavad uurimustööd peavad käsitlema. Sobivate kandidaatide või uurimustööde puudumisel on stipendiumikomisjonil õigus jätta stipendium või preemia välja andmata.

Stipendiumikomisjon esitab oma ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks 2017. Stipendium või preemia määratakse Viimsi Vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 15. märtsiks 2017.

Stipendiumi või preemia annavad üle president Lennart Meri perekonna liige ja Viimsi vallavanem või tema poolt volitatud isik president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel 2017. aasta märtsikuus.

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut

Lisateave:
Viimsi valla kultuuri ja spordiamet
tel 6028 866
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee