Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja tema ametiaeg algab 1. septembril 2022. aastal.

Kandidaate võivad valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu, akadeemiliste üksuste otsustuskogud, vähemalt seitse senati liiget ühiselt, vähemalt 7 akadeemia korralist professorit ühiselt, akadeemia ametisolev rektor ja akadeemia endised rektorid.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. märts 2022 kell 17.00.
Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimistoimkonna nimele aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn (ruum D523) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valimistoimkond@eamt.ee.

Valimistoimkonda kuuluvad:
Rein Oja (EMTA nõukogu liige, toimkonna esimees)
Hirvo Surva (kooridirigeerimise professor)
Liina Jääts (teadussekretär)

Rektorikandidaadil tuleb viie tööpäeva jooksul pärast kandidaatide esitamise tähtaja lõppu esitada valimistoimkonnale kirjalik nõusolek kandideerimiseks, curriculum vitae ning tegevuskava ametiajaks. Rektori ametikohale kandideerimiseks nõusoleku mitteesitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, millesse kuuluvad nõukogu ja senati liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ning üliõpilasesinduse poolt nimetatud üliõpilaste esindajad. Üliõpilaste esindajad, sh senati liikmetest üliõpilaste esindajad, moodustavad vähemalt ühe viiendiku valimiskogu koosseisust. Valimiskogu liikmete nimekirja kinnitab nõukogu hiljemalt üks kuu enne valimisi.

Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul salajase hääletamisega. Valimiskogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 60 protsenti valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool valimiskoosolekul osalenud valijatest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori valimised toimuvad 4. mail 2022 kell 15.00 EMTA kammersaalis.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab EMTA põhikirjast ning valimistoimkonnalt (valimistoimkond@eamt.ee).