Hea akadeemia pere!

30. augustil avame uue õppeaasta. Soovime, et see kujuneks töiseks, viljakaks ja sündmusterohkeks ning – mis tänasel päeval eriti oluline – et meie liikmeskond püsiks terve ja koroonaviiruse levik meie õppimist ja töötamist võimalikult vähe segaks. Allpool toodud töökorralduslikud meetmed on läbi arutatud ja heaks kiidetud EMTA rektoraadi laiendatud koosolekul 25. augustil kõigi akadeemiliste üksuste esindajate osalusel. Meetmete väljatöötamisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuete, Haridus- ja Teadusministeeriumi suuniste ning Rektorite Nõukogus toimunud arutelude tulemustega.

 • Rektoraat kutsub üles kõiki üliõpilasi ja töötajaid, kes pole veel vaktsineeritud, end kiiresti koroonaviiruse vastu vaktsineerima.
 • Akadeemia töötajad ja üliõpilased peavad vajadusel olema valmis esitama ametliku COVID-tõendi lõpule viidud vaktsineerimise, koroona läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Valitsuse korraldusest lähtuvalt kontrollitakse tõendit kõigil EMTAs toimuvatel avalikel kontsertidel, etendustel, konverentsidel jm sündmustel nii esinejate kui publiku puhul. Seega üliõpilastel ja õppejõududel, kes peavad osalema või soovivad osaleda akadeemia korraldatud avalikel üritustel, on COVID-tõendi omamine hädavajalik. COVID-tõendi hankimine on akadeemia töötaja või üliõpilase enda ülesanne, sellega seotud võimalikke kulusid akadeemia ei kompenseeri. Täpsemat informatsiooni COVID-tõendi kohta leiab SIIT.
 • Üliõpilaste ja töötajate massilist kiirtestimist akadeemia ei kavanda, kuid mõningatel juhtudel võib kiirtestimine olla vajalik isikute puhul, kellel COVID-tõendit ei ole. Testimise vajadus sõltub valitsevast epidemioloogilisest olukorrast riigis, vaktsineeritute arvust akadeemias ja nakatumisriskist konkreetses olukorras. NB! Eelmises punktis kirjeldatud avaliku ürituse puhul COVID-tõendit kohapeal tehtud kiirtestiga asendada ei saa.
 • Kuna vaktsineerimine ja testimine ei anna täielikku kaitset koroonasse haigestumise vastu, on akadeemia siseruumides võimalusel soovitav kanda maski. Mittevaktsineeritud töötajatel ja üliõpilastel on maski kandmine kohustuslik (erandite võimalusest vt allpool). Õppejõul on õigus küsida maski mittekandvatelt üliõpilastelt COVID-tõendit.
 • Vaba sissepääs EMTA õppehoonetesse on vaid akadeemia üliõpilastel ja töötajatel. EMTA peauks avaneb isikustatud magnetkaardiga. Palume kõigil akadeemia liikmetel välisuksel jälgida, et teiega koos ei siseneks õppehoonesse mõni majaväline inimene. Akadeemia külalised, pedagoogilise praktika õpilased, täiendusõppijad jt isikud võivad õppehoonetesse siseneda vaid rektoraadi liikme (lavakunsti osakonnas osakonna peakoordinaatori) antud nimelise loa alusel. Kõigilt külalistelt ja täiendusõppijatelt nõutakse COVID-tõendi esitamist.
 • Õppetöö hakkab reeglina toimuma lähiõppe vormis akadeemias kohapeal. Aine eest vastutava erialarühma õppejuhiga kooskõlastatult võib õpet läbi viia ka kaugõppe vormis, kui selle tagajärjel ei kannata õppe tulemuslikkus ega õpiväljundite saavutamine.
 • Konkreetseid piirarve ühes õpperuumis viibijatele seatud ei ole, kuid võimalusel tuleks järgida inimeste hajutamise põhimõtet ja suuremate õpperühmade puhul eelistada suuremaid õpperuume.
 • Õppejõud peab tagama, et õppetööl osalejad oleks nimeliselt registreeritud (paluma üliõpilastel end registreerimislehele kirja panna, märkima puudujaid vm). See võimaldab kellegi nakatumise korral kergemini tuvastada temaga lähikontaktis olnud isikuid.
 • Viirusesse nakatumise vähimagi kahtluse korral on akadeemiasse tulek rangelt keelatud. See nõue kehtib nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata töötajate ja üliõpilaste puhul. Nakkussümptomite ilmnemisel tuleb ühendust võtta perearstiga ja lasta end testida. Kui test osutub positiivseks, tuleb jääda eneseisolatsiooni seniks, kuni arst tunnistab teid terveks. Koroonasse haigestumisest tuleb töötajatel kindlasti teada anda personalijuhile (tel 6675 705), üliõpilastel õppeosakonna juhatajale (jane.kreek@eamt.ee, tel 6675 711).
 • Koroonasse nakatunuga lähikontaktis olnud inimestele on reeglid sel aastal erinevad. Nakatunuga lähikontaktis olnud vaktsineerimata isikud peavad jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni ja sellel ajal akadeemia õppehoonetesse tulla ei tohi. Vaktsineeritud või haiguse viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud isikutele haigestunuga lähikontaktis olemine isolatsioonikohustust kaasa ei too.
 • Õppejõul ei ole kohustust eneseisolatsiooni määratud üliõpilastele tundide järeletegemist või veebiõpet pakkuda.
 • Kui akadeemia töötajal pole eneseisolatsioonis viibimise tõttu võimalik tööl käia, tuleb sellest teavitada vastava haldusala eest vastutavat rektoraadi liiget, kellega lepitakse kokku kaugtöö tegemise võimalus või töölt eemalviibimise alus.
 • Haigussümptomitega akadeemiasse tulemine või isloatsioonikohustuse eiramine seab ohtu teiste akadeemia liikmete tervise ning see toob kaasa sanktsioonid.
 • Akadeemia töötaja või üliõpilase tervisest tulenevatel põhjustel võib ülaltoodud nõuetes lubada erandeid. Töötajatel palume sellise probleemi korral pöörduda vastavat haldusala juhtiva rektoraadi liikme poole, üliõpilastel õppeosakonna juhataja poole (jane.kreek@eamt.ee, tel 6675 711). Soovi korral võib küsimuse lahendamiseks või nõu saamiseks pöörduda ka võrdse kohtlemise usaldusisiku (EMTA psühholoogi) poole (elina.kivinukk@eamt.ee). Akadeemia tagab, et ühegi töötaja ega üliõpilase terviseandmeid ei avalikustata.
 • Akadeemia söökla on avatud akadeemia töötajatele ja üliõpilastele, erandina ka õppehoonesse lubatud külalistele.
 • Raamatukogu teenindab akadeemia liikmeid tavapäraselt. Akadeemiavälised lugejad saavad raamatukokku siseneda vaid eelneval registreerimisel ja COVID-tõendi esitamisel.
 • Akadeemia peab vastutöötamist ülaltoodud meetmetele või teaduslikult ebapädeva informatsiooni aktiivset levitamist akadeemia liikmele mittekohaseks ja akadeemilise eetikaga vastuolus olevaks.

EMTA rektoraat