Doktorantide atesteerimise kord

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantide atesteerimise kord

 1. Doktorantide atesteerimine on doktorinõukogu poolt hinnangu andmine doktorandi edasijõudmisele õppe-, loome- ja teadustöös. Atesteerimise läbimine on eelduseks doktoriõpingute jätkamisele.
 2. Atesteerimine toimub üks kord õppeaastas ajavahemikul 1. juunist 22. juunini. Atesteerimine on kohustuslik kõigile immatrikuleeritud doktorantidele ja eksternidele, välja arvatud akadeemilisel puhkusel viibivatele doktorantidele ning doktorantidele, kelle õpingud on peatunud kuni kolmeaastase lapse hooldamise, ajateenistuse või asendusteenistuse tõttu. [13.06.2022]
 3. Atesteerimise täpse aja määrab doktoriõppe keskuse juhataja ning doktoriõppe sekretär teatab selle kõigile doktorantidele, nende juhendajatele ja doktorinõukogu liikmetele hiljemalt kaks nädalat enne atesteerimise toimumist.
 4. Doktorant sisestab määratud kuupäevaks EMTA siseinfosüsteemi vormikohased andmed oma loome- ja teadustöö ning individuaalplaani täitmise kohta (andmed teaduspublikatsioonide kohta sisestatakse Eesti Teadusinfosüsteemi). Doktorant osaleb määratud ajal doktorinõukogu atesteerimiskoosolekul, kus annab suulise ülevaate oma doktoriõpingute seisust ja vastab doktorinõukogu liikmete küsimustele. [13.06.2022]
 5. Mõjuval põhjusel võib doktorant atesteerimiskoosolekult puududa. Sellisel juhul esitab ta doktorinõukogule kirjaliku taotluse tema atesteerimiseks kirjalike materjalide põhjal.
 6. Doktorinõukogu on otsustusvõimeline, kui atesteerimiskoosolekust võtab osa vähemalt kolm doktorinõukogu liiget. [13.06.2022]
 7. Atesteerimiskoosolekul osalevad ka doktorantide juhendajad, kes annavad hinnangu doktorandi doktoritöö ja loominguliste projektide edenemisele. Kui juhendaja ei saa atesteerimiskoosolekul osaleda, esitab ta oma hinnangu kirjalikult.
 8. Atesteerimisel hindab doktorinõukogu doktorandi individuaalplaani täitmise aruande jm esitatud materjalide põhjal:
  • õppekava täitmise mahtu;
  • doktoritöö või loovuurimusliku doktoriprojekti edenemist;
  • doktoritööga seotud teaduslikku ja loomingulist tegevust (publikatsioonid, ettekanded konverentsidel, teoste ettekanded, esinemised jms). [13.06.2022]
 1. Doktorinõukogu annab atesteerimise käigus doktorandile tagasisidet tema seniste doktoriõpingute kohta ning võib anda soovitusi edasiste õpingute ning loome- ja teadustöö kavandamisel.
 2. Doktorandi poolt esitatud materjalide ja atesteerimiskoosoleku tulemuste põhjal võtab doktorinõukogu vastu positiivse või negatiivse atesteerimisotsuse. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole atesteerimiskoosolekul osalevatest doktorinõukogu liikmetest.
 3. Atesteerimisotsus võib sisaldada ettepanekut doktorandi staatuse või individuaalplaani muutmiseks. [13.06.2022]
 4. Positiivselt atesteeritud doktorandid viiakse üle järgmisele õppeaastale. Negatiivselt atesteeritud doktorandid esitab õppeosakond rektorile eksmatrikuleerimiseks edasijõudmatuse tõttu. [13.06.2022]
 5. Erandina võib doktorinõukogu atesteerida doktorandi tingimisi, määrates talle konkreetsed õppekavast tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtaja. Tähtaja möödumisel kontrollib doktoriõppe keskuse juhataja kohustuste täitmist. Kui kohustused on täitmata, teeb ta rektorile ettepaneku doktorandi eksmatrikuleerimiseks edasijõudmatuse tõttu.
 6. Doktoriõppe sekretär edastab atesteerimiskoosoleku otsused kolme tööpäeva jooksul e-posti teel kõigile doktorinõukogu liikmetele ning iga doktorandi kohta käiva otsuse doktorandile.
 7. Doktorandil on õigus tema atesteerimist puudutav otsus kümne päeva jooksul vaidlustada, pöördudes sellekohase kirjaliku taotlusega rektori poole. [14.06.2023]
 8. Kui atesteerimise korda on rikutud, võib rektor atesteerimisotsuse tühistada ja kohustada doktorinõukogu doktoranti kahe nädala jooksul uuesti atesteerima.

Kinnitatud EMTA nõukogus 30.06.2011. Muudetud 19.02.2014, 20.09.2017, 13.06.2022, 14.06.2023.