Doktoriõppe loometöö nõuded

Doktoriõppe loometöödele esitatavad nõuded

Muusikaeriala doktorant:

Peab esitama avalikul kontserdil vähemalt 60 minutilise kava. Doktorandi juhendaja vastutab, et teoste nõudlikkuse aste vastab doktorantuuri nõuetele.

Vokalistidel on loometöö soolokontsert, kaalukas ooperiroll või vokaal-instrumentaalse suurvormi esitus.

Instrumentalistidel on loometöö soolokontsert või kontsert ansamblimuusikaga, vastavalt doktorandi uurimustöö teemale.

Kompositsiooni erialal on loometöö vähemalt 35 minutit uut muusikat.

Doktorinõukogu võib loometööna aktsepteerida ka doktorandi õppeajal avalikul esinemisel tehtud või tunnustatud väljaandja poolt avaldatud salvestist (interpretatsiooni- ja teatrierialadel kuni ühte, kompositsiooni erialal kuni kahte, multimediaalsete kompositsioonide, filmimuusika jm põhjendatud erijuhtumite puhul kuni kolme).

Loometöö repertuaar peab olema seotud kirjaliku uurimistöö teemaga.

Doktorant korraldab oma doktorikontserdi vm loometöö esituse audio- või videosalvestamise ning esitab kahe kuu jooksul pärast kontserdi toimumist salvestise doktoriõppe sekretärile. Salvestuse tellimiseks võib doktorant pöörduda akadeemia tehnoloogiakeskuse poole. Salvestamise kulud katab sel juhul akadeemia. Salvestisi säilitatakse akadeemia raamatukogus.

 

Teatrikunsti eriala doktorant:

Teatrikunsti alal esitab doktorant ühe loometöö aastas. See võib olla rolliloome ühes lavastuses, lavastuse loomine, näidendi või stsenaariumi loomine, kuuldemängu või performatiivse helikunstiteose loomine või esitamine, lavakujunduse või visuaalse lahenduse loomine ühele lavastusele, auditiivse lahenduse loomine lavastusele, lavastusdramaturgi töö lavastuse juures.

Doktoriõppe loometöö teatrikunsti alal peab olema otseselt seotud doktorandi uurimistöö teemaga.

Etenduskunstide kollektiivse olemuse tõttu tuleb doktorandil enne loometöö esitlemist kirjalikult esitada doktorikomisjonile selgitus oma panusest lavastuse juures (kui tegemist on näiteks kollektiivse lavastuse või rühmaloomemeetodiga).

Teatrikunstialane loominguline töö salvestatakse EMTA lavakunsti osakonna poolt.

Doktorant kooskõlastab oma teatrikunstialase loometöö juhendajaga.