Doktoriõppe loometöö nõuded

Doktoriõppe loometöö nõuded

Muusikaeriala doktorant:

Muusika interpretatsiooni doktorant esitab õppeaja jooksul neljal avalikul kontserdil vähemalt 60 minutilise kava. Doktorandi juhendaja vastutab, et teoste nõudlikkuse aste vastab doktorantuuri nõuetele. Vokalistidel on loometöö soolokontsert, kaalukas ooperiroll või vokaal-instrumentaalse suurvormi esitus. Instrumentalistidel on loometöö soolokontsert või kontsert ansamblimuusikaga, vastavalt doktorandi uurimustöö teemale.

Kompositsiooni erialal on loometöö vähemalt 35 minutit uut muusikat.

Kui muusikaeriala doktorant valmistab ette eeltoodust ulatuslikumat loometööd, võib juhendaja nõusolekul loometööna esitada osa suuremast tervikust ehk vaheetapi tulemuse, v.a viimasel õpiaastal. Osa suuremast tervikust ehk vaheetapi tulemus vastab tinglikult ühe aasta loometöö nõutavale mahule. Lõpetatud loometööde arv otsustatakse doktoriõpingute algusfaasis, hiljemalt pärast esimest loometööd. Loometöö vaheetapi tulemust hindab komisjon mitte-eristavalt. Loometöö vaheetapina võib esitada partituuri, demo, osa ulatuslikust kontserdikavast või ooperirollist, prooviprotsessi salvestise. Doktorant viibib eksamikomisjoni arutluse juures, v.a hindamine.

Doktorinõukogu võib loometööna aktsepteerida ka doktorandi õppeajal avalikul esinemisel tehtud või tunnustatud väljaandja poolt avaldatud salvestist (interpretatsiooni erialal üldjuhul kuni ühte, kompositsiooni erialal kuni kahte, multimediaalsete kompositsioonide, filmimuusika jm põhjendatud erijuhtumite puhul kuni kolme).

Doktorant kooskõlastab oma loometöö juhendajaga. Loometöö peab olema seotud kirjaliku uurimistöö teemaga.

Doktorant korraldab oma doktorikontserdi vm loometöö esituse audio- või videosalvestamise ning esitab kahe kuu jooksul pärast kontserdi toimumist salvestise doktoriõppe sekretärile. Salvestise tellimiseks võib doktorant pöörduda akadeemia tehnoloogiakeskuse poole. Salvestamise kulud katab sel juhul akadeemia. Salvestisi säilitatakse akadeemia raamatukogus.

Teatrikunsti eriala doktorant:

Teatrikunsti alal esitab doktorant õppeaja jooksul neli lõpetatud loometööd, soovitavalt igal aastal üks. Kui doktorant valmistab ette mitme aasta jooksul valmivat loometööd, võib juhendaja nõusolekul loometööna esitada osa suuremast tervikust ehk vaheetapi tulemuse, v.a viimasel õpiaastal. Lõpetatud loometöö võib olla rolliloome ühes lavastuses, lavastuse loomine, näidendi või stsenaariumi loomine, kuuldemängu või performatiivse helikunstiteose loomine ja esitamine, lavakujunduse või visuaalse lahenduse loomine ühele lavastusele, auditiivse lahenduse loomine lavastusele, lavastusdramaturgi või liikumisjuhi/koreograafi töö lavastuse juures. Lõpetatud loometööde arv otsustatakse doktoriõpingute algusfaasis, hiljemalt pärast esimest loometööd. Osana suuremast loometöö tervikust ehk loometöö vaheetapi tulemusena võib esitada töötube, avatud proove, näidendi lavastatud lugemisi, erinevaid dokumenteeritud (lavastus)protsesse, mis tinglikult vastavad ühe aasta loometöö nõutavale mahule.

Doktoriõppe loometöö teatrikunsti alal peab olema otseselt seotud doktorandi uurimistöö teemaga.

Loometöö vaheetapi tulemust hindab komisjon mitte-eristavalt. Doktorant viibib eksamikomisjoni arutluse juures, v.a hindamine.

Etenduskunstide kollektiivse olemuse tõttu tuleb doktorandil enne loometöö esitlemist kirjalikult esitada doktorikomisjonile selgitus oma panusest lavastuse juures (kui tegemist on näiteks kollektiivse lavastuse või rühmaloomemeetodiga).

Doktorinõukogu võib loometööna aktsepteerida ka doktorandi õppeajal avalikul esinemisel tehtud või tunnustatud väljaandja poolt avaldatud salvestist (üldjuhul teatrierialadel kuni ühte, multimediaalsete kompositsioonide jm põhjendatud erijuhtumite puhul kuni kolme).

Teatrikunstialane loominguline töö salvestatakse EMTA lavakunsti osakonna poolt.

Doktorant kooskõlastab oma teatrikunstialase loometöö juhendajaga.