Sisseastumine

Üliõpilaskandidaat peab:

  • esitama kaks improvisatsiooni sisaldavat pala ansambli saatel (kestus ~10 min):
   • kohustuslik pala – Ladybird, Blue Bossa, All The Things You Are, Stella By Starlight, You Don’t Know What Love Is
   • pala vabal valikul
  • lugema noodist prima vista (kestus ~3 min):
   • meloodia
   • akordid M7, 7, m7, m7b5, dim
  • sooritama kuulamise ja järgimängimise testi (kestus ~10 min), mis sisaldab:
   • kõrva järgi improvisatsiooni saateharmooniale
   • meloodia ja harmoonia imitatsiooni pillil (trummaritele rütmiimitatsioon)
  • mängima klaveril noodist prima vista lihtsa akordijärgnevuse (M7, 7, m7) kuni kahe võtmemärgiga helistikus (kestus ~3 min)
  • vastama kollokviumil esitatavatele küsimustele (kestus ~4 min)

EMTA ei garanteeri sisseastujale saateansamblit.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kohustuslike palade esituse kunstilisi aspekte, väljenduslikkust ja ladusust ning koostöövõimet kaasmängijatega;
 • erialaspetsiifilist tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • improviseerimise väljenduslikke aspekte ja ladusust;
 • prima vista noodist lugemise ning akordijärgnevuse esitamise ladusust ja korrektsust;
 • sisseastuja sobivust ja motivatsiooni elukutseliseks jazzmuusikuks saamisel.

 

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.