Sisseastumine

Kaasaegne improvisatsioon

    • Esitada  5-6 erinevate karakteritega lühivormi ning üks kuni 10-minutiline pikem vorm, kokku mõlemad ülesanded kestvusega makimaalselt 20 min. Esineja võib valida kumba nendest ülesannetest soovib improviseerida soolona ja kumba koos üllatus partneri(te)ga. Hindamisel arvestatakse üldise esituse omapärasust, emotsionaalse väljendusrikkuse mitmekesisust, esituse tehnilist teostust, ideede värskust, arendusoskust, koosmusitseerimisoskust ja keskendumisvõimet. Sama kehtib ka häälega improviseerimisel.

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
  • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
  • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja tehniliste ülesannete keerukust;
  • koosmusitseerimise ja kommunikatsiooni oskust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.