Sisseastumine

Varajane muusika

    • Esitada varajase muusika instrumendil kava, mis sisaldab 2–3 teost erinevatest stiilidest kogupikkusega 30–40 minutit. Sisseastujal on soovitav enne sisseastumist täpsustada, milliste instrumentide õpet EMTA on valmis korraldama.

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
  • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
  • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.