Raamatud

0 TEATMETEOSED JA TEADUSTÖÖD
0 Üldteatmeteosed
0.1 Muusika teatmeteosed
    0.11     Muusikasõnaraamatud, sõnastikud
0.2 Bibliograafiad
0.3 Tekstiraamatud
D Dissertatsioonid, autoreferaadid
DE     Eesti autorite autoreferaadid
  EMTA teadustööd:
M     Magistritööd
MD     Muusikadoktorite väitekirjad ja muusikateaduse
doktoritööde arhiiveksemplarid
T     Õppejõudude teadustööd
Ü     Üliõpilastööd
TT Teised teadustööd
 
1 AJALUGU
1 Üldajalugu
    1p     Ajaloolised isikud
1.1 Üldine muusikalugu. Kogumikud. Jätkväljaanded
    1.11     Vanad tsivilisatsioonid. Antiik
    1.12     Keskaeg
    1.13     Renessanss
    1.14     Barokk
    1.15     Klassitsism
    1.16     Romantism, 19.??”20. saj sajandivahetus
    1.17     20. sajand
    1.18     21. sajand
1E Eesti ajalugu
    1Ep     Eesti isikute personaalia (muusikategelased vt 2E)
1.2 Eesti muusikalugu
    1.21     Eesti folkloor. Rahvakalender. Rahvausund
    1.22     Laulupeod, laulupäevad
1.3 Etnomusikoloogia. Pärimusmuusika
1.4 Muusikalugu maade kaupa
1.5 Maade ja rahvaste mittemuusikaline folkloor
2 ÜKSIKISIKUD JA KOLLEKTIIVID
2E Eesti heliloojad ja muusikategelased
2.1 Välisheliloojad ja muusikategelased
    2.11     Teoste kataloogid, bibliograafiad, tekstiraamatud
    2.12     Kirjad, memuaarid
    2.13     Elulood, teoste analüüs ja interpretatsioon
2A Suureformaadilised albumid heliloojatest
2.2 Muusikateadlased
2.3 Muusikakollektiivid, -ühingud ja -organisatsioonid
2.4 Muusikateatrid
2.5 Muusikaasutused, -arhiivid, -muuseumid, -õppeasutused
2.6 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2.7 Konkursid, festivalid
 
3 MUUSIKAŽANRID
3.0 Žanrite üldkäsitlused
3.1 Instrumentaalmuusika
    3.11     Sümfooniline muusika. Orkestrimuusika
    3.12     Kammermuusika
3.2 Vokaalmuusika
3.4 Lavamuusika
    3.41     Ooper
    3.42     Operett, muusikal
    3.43     Ballett
    3.44     Filmi-, kuuldemängu jne muusika
3.5 Sakraalmuusika
3.7 Populaarmuusika. Meelelehutusmuusika
    3.71     Jazz
    3.71p     Jazzmuusikud
 
4 MUUSIKATEOORIA
4.0 Muusikateooria ajalugu ja üldteosed. Artiklite kogumikud
4.1 Elementaarteooria
4.2 Muusika struktuur ja vorm. Analüüsitehnikad. Muusika elemendid
    4.22     Harmoonia. Faktuur. Harmoonia ajalugu
        4.222         Generaalbass = Nummerdatud bass
    4.23     Polüfoonia. Kontrapunkt. Polüfoonia ajalugu
    4.24     Vormianalüüs
    4.25     Stiil
    4.26     Muusikaline dramaturgia
    4.27     Kompositsioonitehnikad
4.3 Notatsioon
 
5 INTERPRETATSIOON, PILLID, INTERPREEDID, MUUSIKATEHNOLOOGIA
5.0 Interpretatsioon. Ansamblimäng. Esituspraktika.
Vaba saade.
Improvisatsioon (üksikteoste interpreteerimine vt 2.15)
5.1 Pillid, nende liigitus
    5.11     Rahvapillid
5.2 Dirigeerimine
    5.21     Koorijuhtimine, töö kooriga
    5.22     Orkestri dirigeerimine, töö orkestriga
    5.2p     Dirigendid, koorijuhid
5.3 Laulmine. Inimhääl
    5.3p     Lauljad
5.4 Klahvpillid
    5.41     Klaver
    5.42     Klavessiin
    5.43     Klavikord
    5.44     Orel
    5.45     Akordion
    5.4p     Klahvpillimängijad
5.5 Keelpillid
    5.51     Viiul
    5.52     Altviiul
    5.53     Tšello
    5.54     Kontrabass
    5.55     Näppepillid
    5.5p     Keelpillimängijad
5.6 Puhkpillid
    5.61     Puupuhkpillid
    5.62     Vaskpuhkpillid
    5.6p     Puhkpillimängijad
5.7 Löökpillid
    5.7p     Löökpillimängijad
5.8 Muusikatehnoloogia
    5.81     Elektron- ja arvutimuusika
    5.82     Audiovisuaalne kompositsioon
    5.83     Helisalvestus
 
6 MUUSIKAKASVATUS
6.0 Pedagoogika
    6.01     Hariduse ajalugu
    6.02     Käitumine, etikett
6.1 Psühholoogia
    6.11     Muusikapsühholoogia. Muusikateraapia
6.2 Muusikakasvatuse üldteosed
6.3 Muusikaõpetuse metoodika, käsiraamatud õpetajale
    6.31     Väikelaste muusikakasvatus
    6.32     Kooli muusikaõpikud
    6.33     Eesti koolilaulikud, muusikaõpikud (klasside kaupa)
    6.34     Teiste maade laulikud, õpikud (maade kaupa)
6.4 Koolimuusika noodid
 
7 MUUSIKATEADUSE MUUD ASPEKTID
7.0 Muusikateaduse üldteosed, ajalugu, uurimismeetodid
    7.01     Nõukogudeaegne muusikateaduslik kirjandus
7.1 Muusikaesteetika, muusikafilosoofia
    7.11     Muusikakriitika. Muusikapublitsistika
7.2 Semiootika. Muusikasemiootika
7.4 Sotsioloogia. Muusika ja ühiskond. Meedia
7.5 Akustika
8 TEISED VALDKONNAD
8 Kultuuriteooria. Kultuurikorraldus
8.0 Kirjanduse, kunsti, filosoofia, ühiskonnateaduste sarjad
    AER     Avatud Eesti raamat
    EM     Eesti mõttelugu
8.1 Filosoofia. Loogika. Eetika
    8.1p     Filosoofid
8.2 Kristlik religioon. Ateism
    8.21     Mütoloogia, rituaal
    8.22     Teised usundid (budism, islam jt)
    8.2p     Kiriku- ja usutegelased
8.3 Esteetika
    8.30     Kunsti teatmeteosed, üldajalugu, kunstivoolud
    8.31     Maade ja rahvaste kunst
        8.31p         Väliskunstnikud
        8.31E         Eesti kunst
        8.31Ep         Eesti kunstnikud
    8.32     Kunstigaleriid
    8.33     Kunsti varia
    8.34     Fotokunst, üldise sisuga fotoalbumid
    8.41     Teater
    8.42     Tants
    8.43     Film
    8.4p     Teatri- ja filmitegelased
8.5 Ühiskonnateadused: sotsioloogia, demograafia, politoloogia jne
8.6 Informaatika
8.7 Õigus
8.8 Kirjandusajalugu, kirjandusteadus
8.8T Väliskirjanduse ajalugu, kirjandusteadus
8.8E Eesti kirjanduse ajalugu, kirjandusteadus
    8.8p     Kirjanikud
    8.81     Raamatulugu. Noodilugu
    8.82     Raamatukogundus. Raamatukogude ajalugu. Restaureerimine
8.9 Keeleteadus
    8.9E     Eesti
    8.9H     Hiina
    8.9Hisp     Hispaania
    8.9I     Inglise
    8.9It     Itaalia
    8.9K     Kreeka
    8.9Lad     Ladina
   8.9Lä     Läti
    8.9N     Norra
    8.9Po     Poola
    8.9Pr     Prantsuse
    8.9Ro     Rootsi
    8.9S     Saksa
    8.9So     Soome
    8.9Ta     Taani
    8.9Ti     Tiibeti
   8.9Tš     Tšehhi
    8.9U     Ungari
    8.9V     Vene
    8.9Va     Vadja
8T Väliskirjandus
    8T luule     Välisluule
8E Eesti kirjandus
    8E luule     Eesti luule
8eep Eeposed
 
9 VARIA
9.1 Populaarne kirjandus muusikast
9.2 Muusika ning teised kunsti ja teaduse valdkonnad
9.31 Sport
9.32 Loodus
9.33 Meditsiin. Tervishoid
9.34 Teadused
9.35 Geograafia. Atlased. Kaardid
Herz Prof Joachim Herzi raamatud
Per Ajalehed, ajakirjad
RPer Rariteetne perioodika
RR Rariteetne raamat