EMTASTRA

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele


 ASTRA meetmest toetatakse kaht EMTASTRA projekti (“Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016–2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu). Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning teadus- ja arendus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel. Programmi rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Saalikompleksi väljaarendamise projekt

Projekti tulemusena rajatakse EMTA-le juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks ligi 500-kohalise kontserdisaali ja black-box tüüpi teatrisaaliga. Projekt on vajalik õppe- ja teadustöö kvaliteedi tagamiseks – kontserdisaal ja õppelava, mis EMTA-l seni puudusid, on iga muusikale ja teatrikunstile spetsialiseerunud kõrgkooli taristu loomulikuks osaks.

Projekti periood: 1. jaanuar 2016 – 31. august 2020

Toetatavad tegevused:

 • Projekteerimine
 • Ehitustööd

Eelarve: 10,17 mln EUR, toetus ASTRA programmist 4 mln EUR

Sisutegevuste projekt

Projekti tulemusena paraneb EMTA konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekuse kasv akadeemia õppe- ja teadustöö mitmekesistamise ning kaasaegsel infrastruktuuril põhineva õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö tihendamise kaudu. Käesoleva projekti raames arendatakse muuhulgas välja etenduskunstide võrgustik, uuendatakse õpikäsitust, toetatakse doktorante, edendatakse rahvusvahelistumist, hangitakse tehnoloogiat ning edendatakse koostööd loomeettevõtetega.

Toetatavad tegevused:

 • Etenduskunstide võrgustiku väljaarendamine
 • Loomeerialade õpikäsituse uuendamine
 • Doktorikooli tegevused
 • Doktorantide loomeprojektide toetamine
 • Elektronmuusikastuudio ja saalikompleksi sisustamine uue tehnoloogiaga
 • Lavakunstikooli tehnoloogia uuendamine (black-boxi sisustamine)
 • Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused (välisõppejõudude meistrikursused EMTA-s ja EMTA õppejõudude lähetused meistrikursuste andmise ja enesetäienduse eesmärgil välisülikoolides või erialasel konverentsil osalemiseks).
 • Inkubatsiooniteenuste keskuse väljaarendamine
 • Kontserdi- ja etendusprojektide korraldamine

Projekti periood: 1. jaanuar 2016 – 31. august 2022

Eelarve: 1,59 mln, toetus ASTRA programmist 1 408 475 EUR

Koordinaator:
Kai Kiiv
kai.kiiv@eamt.ee