Doktorikooli mobiilsustoetus

Eesti doktorikooli mobiilsustoetuse juhend


TOETUSE ANDMISE EESMÄRK JA TINGIMUSED

Doktorikool toetab doktorandi erialase loovuurimusliku- või teadustööga seotud lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. Eelkõige toetatakse erialaüritustel ettekandega osalemise kulu. Doktorandil on võimalik saada doktorikooli mobiilsustoetust üks kord aastas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

Toetust saab taotleda doktorant, kelle doktoriõpingud on aktiivsed, sh akadeemilisel puhkusel olija. Eksternid toetust taotleda ei saa.

 

MILLISTE KULUDE KATTEKS ON TOETUS MÕELDUD?

  • Osavõtutasu – hüvitatakse kuludokumentide alusel (NB! Kui võimalik, küsige korraldajalt arve Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nimele).
  • Sõidukulud, majutuskulud – hüvitatakse doktorikooli ühikuhindade alusel (reisipakkumise võtmiseks EMTA hankepartnerilt palun pöörduge teadussekretäri poole).
  • Päevarahad (32 eur/päev).
  • Doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi välja toodud konverentsi sotsiaalsete ürituste, lõuna/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustöö teemaga seotud ekskursiooniga) tasusid.

Doktorikooli poolt toetatav õpiränne on mõistliku perioodiga ja võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust.

Kui doktorant soovib doktorikooli toetust mõne teise mobiilsustoetusega kombineerida, siis tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad.

 

TAOTLEMINE

Toetuse taotlemine toimub jooksvalt (mida varem oma taotluse esitate, seda soodsam on reis!). Palume esitada teadussekretärile elektroonselt järgnevad dokumendid:

1. Avaldus doktorikooli taotlusvormil (võimalusel digiallkirjastatult);

2. Vastuvõtva asutuse / ürituse korraldaja kinnituskiri (nt kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta, registreerimiskinnitus, kutsekiri – võib olla ka e-kirjavahetuse pdf.)
NB! Kinnituskiri peab selgelt välja tooma ürituse toimumise kuupäevad ja teie nime; osavõtutasu hüvitamise taotlemisel ka osavõtutasu suuruse.

 

TAOTLUSE HINDAMISKRITEERIUMID

Taotluste hindamisel lähtub hindamiskomisjon (õppe- ja teadusprorektor, doktoriõppe keskuse juhataja ja doktoriõppe koordinaator lavakunsti osakonnas) järgmistest kriteeriumitest ja teeb otsuse nädala jooksul esitamisest:

  • taotleja on täiskoormusega õppes või akadeemilisel puhkusel olev doktorant (ekstern mitte);
  • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist mobiilsustoetust saanud;
  • taotlus on koostatud korrektselt;
  • reisi eesmärk on selge, sihtkoht ja ülesanded sobivad, reisi seos doktoritöö sisuliste vajaduste ning valmimisega on tugev;
  • taotluse kestus ja eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik ning taotlus on esitatud piisava ajavaruga.

 

ARUANDLUS (esitada nädala jooksul peale reisi teadussekretärile elektroonselt)

Kulude hüvitamise alus:

1. Tegevusaruanne Eesti doktorikooli vormil (võimalusel digiallkirjastage);

2. Lisaks tuleb nooremteaduritel täita EMTA lähetusaruande vorm, ilma ülikooli töölepinguta doktorandil EMTA majanduskulude aruande vorm (võimalusel digiallkirjastage);

3. EMTA lähetusaruandele/kuluaruandele lisage ürituse programm ning korraldaja ametlik kinnituskiri;

4. Juhul kui maksite osavõtutasu ise, lisage EMTA lähetusaruandele/kuluaruandele ka need maksedokumendid (arve ja maksekinnitus teie nimele);

 

TEAVITAMISKOHUSTUS

Üritusel:

Kui esinete üritusel ettekande või posterettekandega, tuleb täita teavitusnõudeid s.t. ettekande avaslaidile või postrile tuleb paigutada logo: vt kasutamise juhend, logode failid (EST, ENG).

Aruannetes:

Aruannetesse tuleb lisada lause: Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projekti “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) ning projekti eesmärkide ja tegevuskavaga.

NB! Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole mobiilsuskulud doktorikoolist abikõlblikud.