Sisseastumine

1. Eriala


Üliõpilaskandidaat peab:

Helilooming

  • esitama vähemalt 2 omaloomingulist teost (nooditekst koos elava esituse või salvestisega), mis tõendaksid heade loominguliste eelduste olemasolu ja kompositsioonilist vilumust (laulud, klaveripalad vm väikevormis teosed)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • improviseerima klaveril (või muul instrumendil) antud teemal
  • esitama klaveril 3 teost vabal valikul (kontrollitakse klaverimänguoskuse taset)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust

Helirežii

  • esitama heliloomingu ja helirežii vallas vähemalt 2 omaloomingulist tööd (esitada helisalvestisena, kokku ~10 min)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • eristama helisalvestiste helitehnilisi iseärasusi (kuulamistest)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama nimekirja varasematest loomingulistest töödest

Elektroakustiline looming

  • esitama vähemalt 2 omaloomingulist elektroakustilist kompositsiooni (kokku ~10 min)
  • looma isiklikke tehnilisi vahendeid kasutades etteantud teemal ja materjalil 24/48 tunni jooksul elektroakustilise kompositsiooni
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust

Eksam toimub kahel päeval kahes voorus: esimeses voorus hinnatakse kandidaadi varasemaid loomingulisi töid ja orienteerumist erinevate ajastute muusikas (kuulamistest), teises voorus toimuvad eksami ülejäänud osad. Teise vooru lubatakse üliõpilaskandidaadid, kellel on esimese vooru põhjal eeldused ületada sisseastumislävend. Võimalikud individuaalsed konsultatsioonid (kokkuleppel õppejõuga). Lisainfo: Malle Maltis

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
 • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Audiovisuaalne looming

  • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma audiovisuaalseid kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min).
  • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfoolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0 – 10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

 

NB! Audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu eriala 2021. aasta sisseastujatele toimub ettevalmistuskursus. Loe lähemalt

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.