Sisseastumine

1. Muusikakuulamise test


Muusikakuulamise test on osa heliloomingu ja muusikatehnoloogia õppekava (klassikaline helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming ja helirežii) erialasest sisseastumiseksamist. Selle käigus esitatakse üliõpilaskandidaatidele lühikesi lõike (ca 1 minut) erinevate ajastute muusikast. Kuulamise põhjal tuleb määrata ajastu/stiil, helilooja ning teose pealkiri. Muusikakuulamise testi tulemus ei kajastu eraldi skoorina, vaid seda arvestatakse eriala eksami lõplikus punktisummas.

2. Eriala

 • Helilooming

  Üliõpilaskandidaat peab:

  • esitama vähemalt 2 omaloomingulist teost (nooditekst koos elava esituse või salvestisega), mis tõendaksid heade loominguliste eelduste olemasolu ja kompositsioonilist vilumust (laulud, klaveripalad vm väikevormis teosed)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • improviseerima klaveril (või muul instrumendil) antud teemal
  • esitama klaveril 3 teost vabal valikul (kontrollitakse klaverimänguoskuse taset)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust
 • Helirežii

  Üliõpilaskandidaat peab:

  • esitama heliloomingu ja helirežii vallas vähemalt 2 omaloomingulist tööd (esitada helisalvestisena, kokku ~10 min)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • eristama helisalvestiste helitehnilisi iseärasusi (kuulamistest)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama nimekirja varasematest loomingulistest töödest
 • Elektroakustiline looming

  Üliõpilaskandidaat peab:

  • Esitama vähemalt 2 omaloomingulist elektroakustilist kompositsiooni (kokku ~10 min) helifailide ja/või elavate ettekannetena, samuti on oodatud partituurid.
  • Orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest).
  • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust
.

  Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

  Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
  • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
  • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
  • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
  • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
  • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

  Lisainfo ja konsultatsioon: Malle Maltis

 • Audiovisuaalne looming

  Üliõpilaskandidaat peab:

   • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma audiovisuaalseid kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min);
   • looma 24 tunni jooksul audiovisuaalse lühiteose kasutades sealhulgas ette antud heli- ja videomaterjali;
   • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfoolio varasemast loomingust.

  Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

NB! Ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu eriala sisseastujatele toimub 13. aprillist 25. maini 2024. Registreerimine 10. aprillini e-posti teel aadressil tkk@eamt.ee. Kursuse viib läbi EMTA audiovisuaalse loomingu eriala lektor ja õppejuht Einike Leppik. Täpsemat infot kursuse kohta leiab: Koolituskalender

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

 

3. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.