Sisseastumine

1. Muusikakuulamise test


Muusikakuulamise test on osa heliloomingu ja muusikatehnoloogia õppekava (klassikaline helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming ja helirežii) erialasest sisseastumiseksamist. Selle käigus esitatakse üliõpilaskandidaatidele lühikesi lõike (ca 1 minut) erinevate ajastute muusikast. Kuulamise põhjal tuleb määrata ajastu/stiil, helilooja ning teose pealkiri. Muusikakuulamise testi tulemus ei kajastu eraldi skoorina, vaid seda arvestatakse eriala eksami lõplikus punktisummas.

 

2. Eriala


Üliõpilaskandidaat peab:

Helilooming

  • esitama vähemalt 2 omaloomingulist teost (nooditekst koos elava esituse või salvestisega), mis tõendaksid heade loominguliste eelduste olemasolu ja kompositsioonilist vilumust (laulud, klaveripalad vm väikevormis teosed)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • improviseerima klaveril (või muul instrumendil) antud teemal
  • esitama klaveril 3 teost vabal valikul (kontrollitakse klaverimänguoskuse taset)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust

Helirežii

  • esitama heliloomingu ja helirežii vallas vähemalt 2 omaloomingulist tööd (esitada helisalvestisena, kokku ~10 min)
  • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest)
  • eristama helisalvestiste helitehnilisi iseärasusi (kuulamistest)
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama nimekirja varasematest loomingulistest töödest

Elektroakustiline looming

 • Esitama vähemalt 2 omaloomingulist elektroakustilist kompositsiooni (kokku ~10 min) helifailide ja/või elavate ettekannetena, samuti on oodatud partituurid.
 • Orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest).
 • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust
.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
 • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Lisainfo ja konsultatsioon: Malle Maltis

Audiovisuaalne looming

  • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma audiovisuaalseid kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min);
  • looma 24 tunni jooksul audiovisuaalse lühiteose kasutades sealhulgas ette antud heli- ja videomaterjali;
  • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfoolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

3. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.