Sisseastumine

Saateklass

    • Esitada stiililiselt mitmekülgne kava kas vokaal- või instrumentaalsolistiga (või mõlemaga) pikkusega 20-30 minutit.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
  • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
  • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.