Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne

 

 


Tähtsaim osa Erasmus+ programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates (muusika)kõrgkoolides või erialast praktikat sobivas praktikabaasis.

Erasmus+ üliõpilaskaart: Erasmus+ vahetustudengi õigused ja kohustused

 

Osalemise tingimused


 • Osaleda võivad kõik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased, kes vahetusõppe alguseks on lõpetanud esimese õppeaasta bakalaureuseastmes.
 • Igal tudengil on õigus osaleda Erasmus+ programmis õppimise ja praktika eesmärgil igas õppeastmes (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud. Osaleda võivad ka tudengid, kes on varasemalt samal õppetasemel Erasmus programmiga välismaal õppimas ja/või praktikal käinud ning kellel on 12 kuust kasutamata veel vähemalt 3 kuud. Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka, vilistlaspraktika jaoks tuleb sooviavaldus esitada kindlasti enne lõpetamist!
 • Õpingud väliskõrgkoolis peavad kestma vähemalt 3 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud (minimaalne aeg välisülikoolis õppimiseks ühe semestri kohta on kolm kuud).
 • Praktika miinimumperiood on 2 kuud ja maksimum 12 kuud. Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).
 • Erasmus praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks.
 • Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt DoRA+ või Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).
 • Programmis osalevad tudengid peavad sooritama Euroopa Komisjoni veebipõhise keeletesti keeleoskustaseme määramiseks enne välisõpingute algust ja pärast nende lõppu. Keeletest tehakse selles keeles, mis on tudengi peamine õppekeel välisülikoolis. Keeletesti on võimalik teha saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, hollandi, tšehhi, taani, kreeka, poola, portugali ja rootsi keeles. Keeletestis, mis lingina saabub üliõpilase meilile, on juba ära määratud see, mis keeles test sooritatakse. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks.

 

Kuhu minna?


Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia*, Šveits**, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Suurbitannia lahkumisleping Euroopa Liiduga võimaldab õpirännet Suurbritanniasse kuni 31.05.2022. Kõige värskema info Suurbritannia osalemise jätkumise ning tingimuste kohta leiab lehelt Brexit update.

**Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik. Vaata lähemalt SIIT

Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb SIIT. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

 

Kandideerimine


Kandideerimine toimub enamasti kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele. Kandideerimaks ERASMUS vahetusõpingutele, tuleb EMTA-siseseks tähtajaks ära täita Erasmus+ õpingute online taotlusvorm. Seejärel tuleb tudengil välisülikooli saata kandideerimisavaldus koos kõigi nõutud dokumentidega. Lähtuda tuleb vastuvõtva kooli tähtaegadest ja kandideerimisnõuetest.

ERASMUS õpingud:

Kandideerimine toimub vastavalt koolile kas EASY taotlussüsteemi, EMTA Erasmus koordinaatori või vastava kooli kandideerimissüsteemi kaudu. Enne kandideerimist peaks tudeng kindlasti vastuvõtva kooli kodulehelt kontrollima, millise kanali kaudu kandideerimine toimub.

EASY (European Online Application System) kaudu tuleb kandideerida koolidesse, mis on süsteemiga liitunud. Liitunud koolide nimekirja leiab SIIT.

NB! Süsteemi peab üles laadima helisalvestise ning ingliskeelse hinnete väljatrüki, mille väljastab EMTA õppeosakond.

Kandideerimine vastuvõtva kooli süsteemi kaudu – vastuvõtva kooli kodulehel on viide online süsteemile, mille kaudu tuleb taotlus esitada. Kindlasti peaks kandideerimisest teavitama ka EMTA Erasmus koordinaatorit (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee)

Kandideerimine EMTA Erasmus koordinaatori kaudu – kui vastuvõttev kool nõuab taotlusdokumente e-posti või tavaposti teel, siis tuleb taotlus välja saata EMTA Erasmus koordinaatori kaudu. Selleks tuleb kõik taotlusdokumendid ja helisalvestis tuua EMTA Erasmus koordinaatori kätte (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee, ruum D516).

 

Kandideerimiseks vajalikud lisadokumendid:

Erasmus application ehk Erasmus taotlusvorm (pdf /doc)

Learning Agreement ehk Erasmus õppeleping: Erasmus õppeleping 2019-2021 (doc)

Õppeleping on dokument, millega üliõpilane, tema kodukool ning vastuvõttev kõrgkool kinnitavad vahetusperioodiks õppeplaani. Õppelepingus tuleb loetleda need EMTA ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

 

Rahastamine


Õpirändes osalejaga sõlmitakse stipendiumileping enne vahetusperioodi algust. Pärast kohustusliku keeletesti sooritamist ja toetuslepingu kahepoolselt allkirjastamist tehakse osalejale toetuse ettemakse vastavalt sõlmitud lepingule.

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

ERASMUS+ programmi stipendiumite piirmäärad 2020-2022

ERASMUS+ programmi stipendiumite piirmäärad 2019-2022

ERASMUS+ programmi stipendiumite piirmäärad 2018-2021

Lisaks stipendiumidele taotleme erinevaid toetusi EMTA tudengite vahetusõpingute täiendavaks rahastamiseks.

Praktikabaas võib maksta praktikandile ka töötasu.

 

Õpingute ajal


Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke toetusi, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel.

Õpirändes viibivatel üliõpilastel on võimalik taotleda õpirände perioodi pikendamist (ühe õppeaasta raames) vähemalt 1 kuu enne poolelioleva õpirände perioodi lõppu. Kõik esialgses stipendiumilepingus tehtavad muudatused (sh õpinguperioodi pikkus, toetuse suurus,  vajaduspõhise toetusega seotud Erasmus lisatoetuse maksmine jmt) sätestatakse eraldi lisalepinguga.

Muudatused esialgses õppeplaanis peavad kajastuma ka õppelepingus (“During the Mobility” osa).

 

Pärast õpinguid


Vahetusõpingute/välispraktika edukaks lõpetamiseks on tudengil vaja astuda järgmised sammud:

 • Välisõpingute/-praktika lõplik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt väljastatud kinnituskirjaga (Confirmation Letter). Kinnituskirjas peavad olema märgitud konkreetsed õpingute / praktika alguse- ja lõpukuupäevad vastavalt üliõpilasvahetuse tegelikule kestusele (nn esimene ja viimane kooli-/praktikapäev). Mobiilsusperioodi lõppedes arvutatakse osaleja lõplik toetussumma vastavalt vastuvõtva partneri kinnituskirjale. Kui tudengi vahetusperiood on esialgu kokkulepitust lühem, tuleb enammakstud summa tagasi maksta.
 • Välislähetuse lõppemisel peab üliõpilane esitama veebipõhise tagasiside-aruande EU-Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu oma õpingutele/praktikale väliskõrgkoolis/-ettevõttes. Kutse tudengile saadetakse automaatselt e-kirja teel.
 • Ühtlasti tuleb pärast õpingute lõppu sooritada teine OLS keeletest. Kui enne mobiilsust sooritatud testi tulemus oli C2, siis uuesti testi tegema ei pea. Kui oli madalam tulemus, siis see on kohustuslik. Kutse selle täitmiseks tuleb keeletesti süsteemi kaudu tudengi e-mailile pärast välisõpingute lõppu.
 • Vastuvõttev kool peab väljastama õpitulemuste väljavõtte ehk Transcript of Records. See on dokument, mis kajastab täpselt tudengi õpitulemusi (sh ained koos saadud ainepunktidega). Ainepunktide ülekandmisel arvestatakse partnerkoolis saadud originaalsooritusi.
 • Kui tudeng tegi esialgses õppelepingus (Learning Agreement) muudatusi, tuleb muudatused kajastada “Changes during the Mobility” osas ning vahetusperioodi lõpuks läbitud ained tuleb ära tuua “After the Mobility” osas. Paber peab olema vastuvõtva kooli koordinaatori poolt allkirjastatud.

Stipendiumi jääkmakse tehakse vahetusperioodi lõpus ning pärast kõigi vajalike vahetusõpet kinnitavate dokumentide EMTAsse saabumist/esitamist.