Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne

 

 


Tähtsaim osa Erasmus+ programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie tudengitele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates (muusika)kõrgkoolides või erialast praktikat sobivas praktikabaasis.

2022. kevadsemestril algas uus Erasmus+ programmiperiood, millega seoses muutusid Erasmus+ stipendiumite määrad ja põhimõtted ning lisandusid mitmed uued võimalused enesetäiendusteks välismaal.

Kandideerimine pikaajalisteks (rohkem kui 2 kuud kestvateks) vahetusõpinguteks Euroopas ei ole hetkel avatud.

Palun esita Erasmus+ õpingute online taotlusvorm 10. oktoobriks.

Rohkem infot alapeatükis “Kandideerimine”.

 • Osalemise tingimused
  • Osaleda võivad kõik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased sõltumata kodakondsusest ja õppeastmest;
  • Õpiränne on lubatud juba alates esimesest kursusest;
  • Semestriõpingud või praktika välismaal peavad kestma vähemalt 2 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud;
  • Lühiajaline õpiränne (5-30 päeva) on võimalik vaid grupimobiilsusena ja peab olema eelnevalt erialaosakonna poolt kokku lepitud;
  • Programmis võib osaleda (sh praktika eesmärgil, põimitud õpiränne ja Erasmus+üleilme õpiränne) igas õppeastmes (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) kuni 12 kuud. Arvestusse lähevad ka varasemad programmis osalemised teiste õppekavade raames, kui tegemist oli sama õppeastmega;
  • Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka, vilistlaspraktika jaoks tuleb sooviavaldus esitada kindlasti enne lõpetamist!
  • Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).
 • Kuhu minna?

  Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia (piiratud eelarve), Šveits*, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

  *Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik. Vaata lähemalt SIIT

  Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega.

  EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb SIIT. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli.

   

 • Kandideerimine

  Kandideerimine toimub enamasti kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele. Kandideerimaks ERASMUS vahetusõpingutele, tuleb EMTA-siseseks tähtajaks ära täita Erasmus+ õpingute online taotlusvorm. Seejärel võib tudeng välisülikooli saata kandideerimisavalduse koos kõigi nõutud dokumentidega. Lähtuda tuleb vastuvõtva kooli tähtaegadest ja kandideerimisnõuetest.

  ERASMUS+ õpingute kandideerimiskanalid:

  Kandideerimine toimub vastavalt koolile kas EASY taotlussüsteemi, EMTA Erasmus koordinaatori või vastava kooli kandideerimissüsteemi kaudu. Enne kandideerimist peaks tudeng kindlasti vastuvõtva kooli kodulehelt kontrollima, millise kanali kaudu kandideerimine toimub.

  EASY (European Online Application System) kaudu tuleb kandideerida koolidesse, mis on süsteemiga liitunud. Liitunud koolide nimekirja leiab SIIT.

  NB! Süsteemi peab üles laadima helisalvestise ning ingliskeelse hinnete väljatrüki, mille väljastab EMTA õppeosakond.

  Kandideerimine vastuvõtva kooli süsteemi kaudu – vastuvõtva kooli kodulehel on viide online süsteemile, mille kaudu tuleb taotlus esitada. Kindlasti peaks kandideerimisest teavitama ka EMTA Erasmus koordinaatorit (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee)

  Kandideerimine EMTA Erasmus koordinaatori kaudu – kui vastuvõttev kool nõuab taotlusdokumente e-posti või tavaposti teel, siis tuleb taotlus välja saata EMTA Erasmus koordinaatori kaudu. Selleks tuleb kõik taotlusdokumendid ja helisalvestis edastada EMTA Erasmus koordinaatorile (Mari Köhler, erasmus@eamt.ee, ruum D516).

   

  Kandideerimiseks vajalikud lisadokumendid:

  Erasmus application ehk Erasmus taotlusvorm (pdf /doc)

  Kui võimalik, täidab vastuvõetud tudeng online õppelepingu – OLA leping

  Learning Agreement ehk Erasmus õppeleping: Erasmus õppeleping 2021-2023 printversioon (doc)

  Õppeleping on dokument, millega üliõpilane, tema kodukool ning vastuvõttev kõrgkool kinnitavad vahetusperioodiks õppeplaani. Õppelepingus tuleb loetleda need EMTA ained, mida plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

 • OLS keeletest ja keelekursus

  Erasmus+ programmis on kõikidele osalejatele loodud võimalus oma keeleoskust parandada. Keeletesti peab kohustuslikus korras sooritama mobiilsusperioodi eel ning keeles, mida kasutatakse õppetöös/praktikabaasis. Mobiilsusperioodi järgne test on vabatahtlik. Testi tulemusest ei sõltu stipendiumi saamine ega partnerülikooli õppima pääsemine, küll aga annab kohaliku keele valdamine võimaluse vahetusõpingud edukamalt läbida. Samuti võimaldab pärast keeletesti läbimist määratav online keelekursuse litsents lihvida keeleoskust väliskõrgkooli õppekeeles või õppida kohalikku keelt, kui see on erinev kooli õppekeelest.

  Kui õpe või praktika toimub õpiränduri emakeeles, pole keeletesti tegemine kohustuslik.

  Kutse keeletesti tegema saab tudeng e-kirja teel pärast seda, kui on saanud väliskõrgkoolilt vastuvõtmist kinnitava kirja.

   

 • OLA - elektrooniline õppeleping

  Väliskõrgkoolis õppimise eelduseks on kolmepoolse (üliõpilane, EMTA, väliskõrgkool) õppelepingu (Learning Agreement) sõlmimine.

  Kui võimalik, täidab vastuvõetud tudeng online õppelepingu – OLA leping

  Learning Agreement ehk Erasmus õppeleping: Erasmus õppeleping 2021-2023 printversioon (doc)

  Arvestades, et OLA sõlmimine on Erasmus+ programmi seatud tingimus, võib edaspidi paberil õppelepingu vormistada ainult juhul, kui vastuvõttev väliskõrgkool tehnilistel põhjustel ei saa elektroonset õppelepingut kinnitada. Pane tähele:

  1. Enne OLA vormistamist küsi välisülikoolist, kes on nende poolt kontaktisik, kelle kontaktid lepingusse lisada;
  2. Aluseks võta juba õppeosakonna poolt heaks kiidetud õppeplaan ja täida nii välisülikoolis võetavate õppeainete info kui ka see, kuidas õpirännet EMTA õppekavas arvestatakse.
  3. EMTA poolt kinnitab lepingu õppeosakonna spetsialist.
 • Rahastamine

  Stipendium
  Osaledes Erasmus+ õpirändes on võimalus saada stipendiumi, mis aitab välismaal elamise ja õppimisega seotud kulusid (osaliselt) katta. Stipendiumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral – osaledes õppetöös distantsilt (veebiõppes, ilma välisülikooli kohale sõitmata) Erasmus+ programm stipendiumi ei maksa. Füüsilise õpirände minimaalne periood on semestriõpingute korral 2 kuud, st füüsilist õpirännet ja virtuaalset osalemist distantsilt kombineerides tuleb arvestada, et kohal viibitud perioodi eest saab stipendiumi eeldusel, et see periood kestab vähemalt 2 kuud. Oluline on siinkohal tagada, et välisülikool füüsilise õpirände perioodi hiljem ka kinnitab.

  Õpirändes osalejaga sõlmitakse stipendiumileping enne vahetusperioodi algust. Pärast kohustusliku keeletesti sooritamist ja toetuslepingu kahepoolselt allkirjastamist tehakse osalejale toetuse ettemakse vastavalt sõlmitud lepingule.


  Kuustipendiumi määrad 2022-2024:

  Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
  Kõrgete elamiskuludega sihtriigid Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Suurbritannia* 600 €/kuu (30 päeva kuus)
  Keskmiste elamiskuludega sihtriigid Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 600 €/kuu (30 päeva kuus)
  Madalate elamiskuludega sihtriigid Bulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia 540 €/kuu (30 päeva kuus)

  *piiratud eelarve

  Sul on võimalus taotleda kõrgemat toetuse määra (+250 eurot kuus) juhul, kui:

  • said õpirändele eelneval semestril või saad õpirände toimumise semestril vajaduspõhist õppetoetust, sh vajaduspõhist eritoetust;
  • oled õpirände ajal alaealise lapse/laste vanem;
  • oled asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
  • oled vähenenud töövõimega.

  Taotlemiseks esita toetuslepingu sõlmimisel Erasmuse õpirände koordinaatorile vajaduspõhise toetuse määramise otsus (ministeeriumi poolt digitaalselt allkirjastatud) või anna teada EMTA vajaduspõhise eritoetuse määramisest.

  Eesti Vabariigi kaasfinantseering

  Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. EMTA määrab EV stipendiumi suuruse arvestades ülikoolile eraldatud kaasrahastuse kogusummat ja rahastuse perioodil õpirändes osalevate üliõpilaste arvu. Toetuse vahendamiseks sõlmime Erasmus+ stipendumiga sarnaselt toetuslepingu, toetust eraldi taotlema ei pea.

  Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

  Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss).
  Reisitoetus koosneb:
  a) ühekordne lisatoetus 50 €;
  b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

  Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi).
  Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad.

  Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele
  Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Küsi lisainfot Erasmuse üliõpilasvahetuse koordinaatorilt.

   

  Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).

  Lisaks stipendiumidele taotleme erinevaid toetusi EMTA tudengite vahetusõpingute täiendavaks rahastamiseks.

   

 • Ravikindlustus

  EL riikides õppides peaks välismaale minnes kindlasti kaasas olema ravikindlustuskaart.

  Täpsemalt saad kogu info kaardi kehtivuse, tingimuste ning taotlemise kohta SIIT.

  Soovitame lisaks ravikindlustuskaardile mõelda ka reisikindlustusele, mis annaks täiendava kaitse näiteks õnnetusjuhtumi korral, sest ravikindlustuskaart ei pruugi katta kõiki kulusid. Väljaspool EL suunduvad üliõpilased peaksid kindlasti veenduma, et valitud kindlustus vastaks vajadusel sihtriigi viisanõuetele.

  Erasmus praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks. Kindlustuse kohta võib lähemalt uurida SIIT.

 • Viisa ja elamisõiguse taotlemine

  EL liikmesriikide kodanikud taotlevad õppimise ajaks teises liikmesriigis elamisõiguse (va juhul, kui õpe ei ületa 90. päeva).
  Väljaspool EL-i on Eestil paljude riikidega viisavabaduslepingud ja neis riikides võib viibida kuni 90 päeva ilma elamisloata.

  Nõuded elamisõiguse /viisa taotlemiseks on riigiti erinevad. Informatsiooni konkreetsete tingimuste kohta saad EV Välisministeeriumi lehelt ja vastava riigi saatkonnast või konsulaadist. Mõned üldised põhimõtted:

  • Üldjuhul peab taotlejal olema kutse (vastuvõtukiri) vastuvõtvast ülikoolist ja kinnituskiri EMTAst. EMTA kinnitusel on märgitud stipendiumi suurus, kui selle maksmine on ette nähtud.
  • Enamasti tuleb viisa taotlemisel tõendada piisava rahasumma olemasolu taotleja pangakontol või regulaarset sissetulekut välismaal õppimise perioodi jooksul, mõningatel juhtudel on vajalik ka tervisekindlustuslepingu sõlmimine.
  • Elamisõiguse ja viisa taotlemisel tuleb tasuda ka riigilõiv, mis võib ulatuda mitmesaja euroni.
  • Viisa taotlusdokumendid tuleb esitada välisriigi saatkonda isiklikult ja selle kättesaamiseks võib kuluda mitu nädalat. Seepärast on soovitav aegsasti asjaajamist alustada.
 • Majutus

  Uuri väliskõrgkooli koordinaatorilt, kas sul on võimalus saada majutust ühiselamus või tuleb endale eramajutus leida. Ühiselamus koha broneerimine võib eeldada kindlaks tähtajaks avalduse esitamist, erandlik pole ka broneerimistasu nõue. Paljud kõrgkoolid ei vahenda majutusvõimalusi, aga saadavad juhised majutuse leidmiseks. Üldjuhul tuleb majutuse eest ise maksta, mistõttu on väga oluline endale selgeks teha orienteeruv igakuine kulu.

  Majutuskoha leidmisel soovitame kasutada ka majutusplatvormi Erasmus Play.

 • Õpingute ajal

  Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke toetusi, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel.

  Õpirändes viibivatel üliõpilastel on võimalik taotleda õpirände perioodi pikendamist (ühe õppeaasta raames) vähemalt 1 kuu enne poolelioleva õpirände perioodi lõppu. Kõik esialgses stipendiumilepingus tehtavad muudatused (sh õpinguperioodi pikkus, toetuse suurus,  vajaduspõhise toetusega seotud Erasmus lisatoetuse maksmine jmt) sätestatakse eraldi lisalepinguga.

  Muudatused esialgses õppeplaanis peavad kajastuma ka õppelepingus (“During the Mobility” osa).

 • Pärast õpinguid

  Vahetusõpingute/välispraktika edukaks lõpetamiseks on tudengil vaja astuda järgmised sammud:

  • Välisõpingute/-praktika lõplik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt väljastatud kinnituskirjaga (Confirmation Letter). Kinnituskirjas peavad olema märgitud konkreetsed õpingute / praktika alguse- ja lõpukuupäevad vastavalt üliõpilasvahetuse tegelikule kestusele (nn esimene ja viimane kooli-/praktikapäev). Mobiilsusperioodi lõppedes arvutatakse osaleja lõplik toetussumma vastavalt vastuvõtva partneri kinnituskirjale. Kui tudengi vahetusperiood on esialgu kokkulepitust lühem, tuleb enammakstud summa tagasi maksta.
  • Välislähetuse lõppemisel peab üliõpilane esitama veebipõhise tagasiside-aruande EU-Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu oma õpingutele/praktikale väliskõrgkoolis/-ettevõttes. Kutse tudengile saadetakse automaatselt e-kirja teel.
  • Vastuvõttev kool peab väljastama õpitulemuste väljavõtte ehk Transcript of Records. See on dokument, mis kajastab täpselt tudengi õpitulemusi (sh ained koos saadud ainepunktidega). Ainepunktide ülekandmisel arvestatakse partnerkoolis saadud originaalsooritusi.
  • Kui tudeng tegi esialgses õppelepingus (Learning Agreement) muudatusi, tuleb muudatused kajastada “Changes during the Mobility” osas ning vahetusperioodi lõpuks läbitud ained tuleb ära tuua “After the Mobility” osas. Paber peab olema vastuvõtva kooli koordinaatori poolt allkirjastatud.

  Stipendiumi jääkmakse tehakse vahetusperioodi lõpus ning pärast kõigi vajalike vahetusõpet kinnitavate dokumentide EMTAsse saabumist/esitamist.

 • Põimitud õpiränne

  Sarnaselt tavapäraste vahetusõpingutega on põimitud õpirändesse kandideerimise eelduseks Erasmus+ koostööleppe olemasolu EMTA ja korraldava välisülikooli vahel, milles muuhulgas kokku lepitud põimitud õpirännete elluviimine. Seega saavad põimitud õpirändes osaleda kõigi õppeastmete üliõpilased, eeldusel, et vastav kokkulepe on ülikoolide vahel sõlmitud.

  Põimitud õpirände (blended mobility) puhul on tegemist füüsilise ja virtuaalse õpirände kombinatsiooniga:

  • 5-30 päeva füüsilist (st sihtriigis kohapeal) õppetööd/praktikat;
  • sellele eelneb või järgneb õppetöö/praktika virtuaalselt (st distantsilt);
  • õppetöö maht kokku vähemalt 3 ECTS (ehk 78 tundi).

  Lühiajaline põimitud õpiränne on avatud kõigile, aga ennekõike võimalus väliskogemuse saamiseks neile üliõpilastele, kes erinevatel põhjustel ei saa pikemas õpirändes osaleda. Lühiajalisi õpirände vormistame üldjuhul ainult erialaosakonna poolt organiseeritud grupirännetena.

   

  Lisaks üldisele põimitud õpirändele on võimalik korraldada doktorantidele mõeldud põimitud õpirännet (PhD blended mobility), kus lühiajalisele füüsilisele õpirändele (5-30 päeva) võib aga ei pea eelnema/järgnema virtuaalne õpiränne.

   

  Partnerülikoolide koostöös välja töötatud põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intensiivseteks programmideks (Blended Intensive Program ehk BIP), mille korraldamise põhimõtted on järgmised:

  • korraldamises osaleb vähemalt 3 kõrgkooli vähemalt kolmest Erasmus+ programmi riigist;
  • programmis osaleb vähemalt 15 Erasmus+ programmi üliõpilast (kes ei ole vastuvõtva kõrgkooli üliõpilased vaid osalevad õpirändes);
  • lühiajalise füüsilise õpirände periood viiakse läbi koordineeriva ülikooli koduriigis;
  • ka virtuaalne osa on korraldatud ühise õppetööna/praktikana kõigile osalejatele.

  BIP koostööde eesmärk on avada üliõpilastele rohkem võimalusi põimitud õpirännetes osalemiseks, seda ennekõige erialadel, mille raames välisõpingute võimalused on piiratud.

   

 • Põimitud õpirände stipendium ja toetused

   

  Põimitud õpirände puhul on võimalik saada stipendiumi füüsilise õpirände perioodiks:

  • 1. kuni 14. päev – 70 EUR/päev;
  • 15. kuni 30. päev – 50 EUR/päev 


  Lisatoetused
  vähemate võimalustega üliõpilaste (vajaduspõhise õppetoetuse saajad):

  • reisitoetus vastavalt sihtriigile;
  • täiendav elamistoetus 100 EUR (5-14 päeva eest) ja 150 EUR (15 -30 päeva eest)


  Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

  Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss). Toetus koosneb:
  a) ühekordne lisatoetus 50 €;
  b) kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

  Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi). Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad. Võimalik on taotleda ka ainult lisatoetust (50 €) ja mitte kasutada lisareisipäevade arvelt elamistoetuse perioodi pikendamist (kui see pole asjakohane).

  Põimitud õpirändes osalejad valib välja vastav erialaosakond ning lõpliku otsuse teeb vastuvõttev ülikool. Enne õpirände algust tuleb (vajadusel) sooritada OLS keeletest õpirände õppekeeles, sõlmida õppeleping ja Erasmus+ toetusleping ning õpirände lõppedes esitada aruandlus (kinnituskiri, õppetulemuste tõend, elektrooniline küsimustik, rohelise reisiviisi toetuse korral reisipiletid).