Erasmus+ välispraktika

 

 


Erasmus välispraktika annab EMTA tudengitele võimaluse sooritada praktika mõne teise Euroopa riigi ettevõttes või organisatsioonis. 2022. aastal lisandus programmi rahvusvaheline õpiränne, mis võimaldab piiratud hulgal üliõpilastel minna praktikale väljaspool EL riike, kuhu kuuluvad: Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan ning lisaks üle maailma järgmised riigid. Praktika sooritamiseks tuleb leida vastuvõttev organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mistahes asutus (sh kõrgkool), ettevõte, stuudio, orkester vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Loe praktika kohta lähemalt SIIT.

 

Võimalikud praktikabaasid


Praktikabaasi leidmisel võib abiks olla: https://erasmusintern.org/

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

 

Kandideerimine


ERASMUS praktikataotlusena arvestame täidetud praktikaplaani koos juhendaja allkirjaga. Praktikataotlusi võib esitada õppeaasta jooksul, aga hiljemalt 2 kuud enne praktikaperioodi algust. Vilistlaspraktika jaoks tuleb sooviavaldus esitada kindlasti enne lõpetamist!

Enne praktikale minekut tuleb kolmepoolselt (üliõpilane, EMTA, vastuvõttev organisatsioon) sõlmida praktikaplaan/praktikaleping (doc), millega pannakse paika üliõpilase individuaalne praktikaprogramm väliskõrgkoolis/praktikabaasis. Kõik EMTA partnerkoolid ei võta vastu praktikante, täpsemalt saab uurida partnerülikoolide tabelist või võtta ühendust partnerkooli Erasmuse koordinaatoriga.

Globaalse õpirände puhul stipendiumi määrad tavapärasest erinevad ning kandideerida on võimalik teatud piirangutega. Huvi korral ja detailide täpsustamiseks palun kontakteeru otse Erasmuse praktikakoordinaatoriga.

 

Praktika tingimused


  • Praktika miinimumperiood on 2 kuud ja maksimum 12 kuud. 
  • Lühiajaline põimitud praktika (5-30 päeva) on üldjuhul võimalik vaid grupimobiilsusena ja eeldusel, et see on erialaosakonna poolt kokku lepitud.
  • Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).
  • Ka praktikandil tuleb teha keeletest vastuvõtva organisatsiooni asjaajamiskeeles.
  • Erasmus praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks enne praktikaperioodi algust. Kindlustuse kohta võib lähemalt uurida SIIT.

 

Praktika rahastamine


Osaledes Erasmus+ õpirändes on võimalus saada stipendiumi, mis aitab välismaal elamisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral – osaledes praktikal distantsilt Erasmus+ programm stipendiumi ei maksa. Füüsilise praktika minimaalne periood on 2 kuud. Oluline on siinkohal tagada, et praktikabaas füüsilise praktika perioodi hiljem ka kinnitab.

2023-2024 õppeaastal kehtivad Erasmus+ programmis praktika eesmärgil osalevatele EMTA üliõpilastele järgmised Euroopa Komisjoni stipendiumide määrad:

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
Kõrgete elamiskuludega sihtriigid Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani 750 €/kuu (30 päeva kuus)
Keskmiste elamiskuludega sihtriigid Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 750 €/kuu (30 päeva kuus)
Madalate elamiskuludega sihtriigid Bulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia 690 €/kuu (30 päeva kuus)
Rahvusvahelise õpirände praktika* Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan 750 €/kuu (30 päeva kuus)
Globaalne praktika* Kogu ülejäänud maailm. 700 €/kuu (30 päeva kuus)

*saadaval on piiratud hulgal stipendiumeid

Praktikabaas võib maksta praktikandile ka töötasu.

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Sul on võimalus taotleda kõrgemat toetuse määra (+250 eurot kuus) juhul, kui:

  • said õpirändele eelneval semestril või saad õpirände toimumise semestril vajaduspõhist õppetoetust, sh vajaduspõhist eritoetust;
  • oled õpirände ajal alaealise lapse/laste vanem;
  • oled asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
  • oled vähenenud töövõimega.

Taotlemiseks esita toetuslepingu sõlmimisel või koordinaatori poolt seatud tähtajaks Erasmuse õpirände koordinaatorile vajaduspõhise toetuse määramise otsus (ministeeriumi poolt digitaalselt allkirjastatud) või anna teada EMTA poolt vajaduspõhise eritoetuse määramisest.

Rohelise reisimisviisi eelistamise lisatoetus

Lisatoetuse taotlemise võimalus üliõpilastele, kes kasutavad õpirändesse suundumisel (mõlemal suunal) säästvat reisiviisi (rong, buss).
Reisitoetus koosneb:
a) ühekordne lisatoetus 50 €;
b) põhjendatud juhtudel kuni 4 reisipäeva võrra elamistoetuse perioodi pikendamine: õpirändesse suundudes kuni 2 ja õpirändest naastes kuni 2 reisipäeva.

Tõendamine: reisipiletid/pardakaardid (kinnitamaks nii reisiviisi kui reisimise kuupäevi).
Muudel juhtudel arvestatakse stipendium ehk elamistoetus õpirände alguskuupäevast (mil tuleb kohal olla õppetööga seoses) ja reisikuupäevad või niisama varem kohale sõitmine toetuse perioodi arvestusse ei lähe. Rohelise reisiviisi puhul on võimalik reisi pikenemise tõttu elamistoetuse perioodi pikendada. Seda eeldusel, et reaalsed reisi kuupäevad seda tõendavad.

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele
Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Küsi lisainfot Erasmuse koordinaatorilt.

Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).

Globaalse praktika korral lisandub stipendiumile veel reisitoetus (180-1500 EUR), mis sõltub praktika sihtkohast ja arvutatakse kasutades Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaatorit.