Sisseastumine

1. Eriala (kooridirigeerimine)


Üliõpilaskandidaat peab:

  • juhatama peast kahte erineva karakteriga kooriteost, millest üks võib olla klaverisaatega (üliõpilaskandidaat peab oskama neid peast juhatada ja a cappella kooriteost klaveril peast mängida)
  • suutma analüüsida eksamiks ettevalmistatud kooriteoseid (teksti ja muusika vahekord, muusikateoreetiline analüüs, teose ettekande motiveeritud plaan)
  • mängima klaveril võõrast kooriteost (ka neljalt noodirealt)
  • improviseerima saate vabalt valitud lastelaulule ning transponeerima seda sekundi piires üles ja alla
  • laulma vabalt valitud laulu (nt. rahvalaulu) kas saateta või ennast klaveril saates
  • esitama klaveril ühe polüfoonilise teose ja tehnilise pala või etüüdi
  • lugema lihtsamat klaveriteost noodist prima vista

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.