Sisseastumine

Kooridirigeerimine

  • Esitada vähemalt 20 min kestev kava sisseastuja kooriga

Orkestridirigeerimine

  • Esitada vähemalt 20 minutit kestev kava sisseastuja orkestriga

Puhkpilliorkestri dirigeerimine

  • Esitada erialainstrumendil erinevate ajastute muusikat sisaldav kava, mis peab sisaldama ühte suurvormi või selle osi ja ühte sooloteost (kava pikkus 15-25 min)

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.