Sisseastumine

Ooperi suund

  • Esitada peast järgmine kava (kava esitatakse originaalkeeles ja vastava hääleliigi kõrguses ning selles peab sisalduma teoseid vähemalt kolmes erinevas keeles):
   • aaria suurvormist (oratoorium, kantaat, missa)
   • 2 erineva karakteriga ooperiaariat
   • 4 romanssi

Oratooriumi- ja ansamblilaulu suund

  • Esitada peast järgmine kava (kava esitatakse originaalkeeles ja vastava hääleliigi kõrguses ning selles peab sisalduma teoseid vähemalt kolmes erinevas keeles):
   • 3 aariat ooperist või vokaalsuurvormist (oratoorium, kantaat, missa jm), millest üks on baroki perioodist, 1 klassitsismi perioodist ning 1 vabal valikul;
   • 4 laulu, millest 1 on oma emakeeles, 1 kirjutatud pärast 1950. aastat ning 2 vabal valikul.

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.