Sisseastumine

1. Eriala


Esitada järgmine kava:

Puhkpillid (kava on lubatud esitada noodist)

  • 1. või 2. ja 3. osa kontserdist või sonaadist
  • ulatuslikum teos sooloinstrumendile
  • 2 etüüdi

Üliõpilaskandidaat peab oskama esitada kõiki heliredeleid koos kolmkõlade ja septakordidega.

 

Löökpillid (kava on lubatud esitada noodist)

  • teos marimbale, vibrafonile või ksülofonile, saatega või ilma
  • 2 etüüdi väikesele trummile, millest üks on rudimentaalne (nt. Wilcoxoni soolod)
  • etüüd või pala timpanitele või pala multiperkussioonile

Üliõpilaskandidaat peab oskama esitada kõiki heliredeleid koos kolmkõlade ja septakordidega (marimbafonil või vibrafonil).

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.