Sisseastumine

Puhkpillid (flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, eufoonium)

  • Esitada erinevate ajastute muusikat sisaldav kava, mis peab sisaldama ühte suurvormi tervikuna ja ühte sooloteost (kava pikkus vaskpillidel 15-25 min., puupillidel 20-35 min.) Kava võib esitada noodist.

Löökpillid

  • Esitada järgmisi teoseid sisaldav kava, kus kasutatakse erinevaid löökpille kogupikkusega 20-35 minutit (lubatud esitada noodist):
   • suurvorm või selle osad (kontsert, süit vm.) löökpillidele (marimbafon, vibrafon, ksülofon, multiperkussioon, väike trumm jne.) klaveri või mõne muu pilli saatega
   • sooloteos või -teosed löökpilli(de)le

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.