CPPM on kaheaastane magistriõppekava, mille lõpetajale omistatakse kunstide magistrikraad kaasaegsetes etenduskunstides.

 

Õppekava on jagatud kuueks mooduliks:

Baasõpingud ja praktika (45 EAP)
Loomingulised projektid (21 EAP)
Eriala toetavad õpingud (24 EAP)
Etendusuuringute meetodid (15 EAP)
Magistriprojekt (15 EAP)
Vabaained

 • BAASÕPINGUD JA PRAKTIKA

  Selles moodulis veedate suurema osa ajast stuudios: treenides, luues, harjutades ja esinedes koos rahvusvaheliselt tunnustatud külalisartistidega kogu maailmast. Meistrid tutvustavad teile oma loomemeetodeid ja te töötate grupina koos prooviprotsessis, kus õppe keskmes on reaalse maailma kogemus. See on praktiline õpipoisiõpe stuudios – te töötate külg külje kõrval meistriga ja laiendate oma võimete piire nii koostöö tegemisel, uurimisel, katsetamisel kui ka esinemisel. Teilt eeldatakse samasugust pühendumust, loovust ja professionaalsust, mida need kunstnikud tavaliselt oma prooviruumis nõuavad.

  Te analüüsite kriitiliselt oma kogemusi ja asetate päevikupidamise, grupiseminaride ja individuaalsete konsultatsioonide abil oma loometegevuse laiemasse teoreetilisse, ajaloolisse ja loomingulisse konteksti. Niimoodi saate selle nõudliku kaheaastase kursuse jooksul oma arengut kunstnikuna jälgida, dokumenteerida ja suunata. Seda moodulit toetavad igapäevased treeningud, mis tutvustavad erinevaid lähenemisviise nii füüsiliste kui ka vokaalsete oskuste  käigushoidmiseks ja  arendamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks Alexanderi tehnika, hääletehnika, laulmine, hääleimpro, capoeira, qigong, kontaktimprovisatsioon, kaasaegne tants, TRE. 

  Mooduli eesmärgid

  Mooduli eesmärgid on:

  • tutvuda erinevate kaasaegsete etenduskunstide treening- ja loovmeetodite, strateegiate ja interdistsiplinaarsete vaatenurkadega;
  • märgata õppemeetodite ja loomeprotsesside vahelisi seoseid ja seeläbi edendada nõudlikku suhtumist kaasaegsetesse etenduskunstidesse;
  • anda üliõpilastele praktilisi kogemusi ning pädevust ja julgust kasutada oma loometöös erinevaid treening- ja loovtehnikaid.

  Õpiväljundid

  Mooduli läbinud õpilased oskavad:

  • analüüsida erinevaid loome- ja treeningmeetodeid ning paigutada need kaasaegsete etenduskunstide väljale;
  • vastandada ja võrrelda erinevaid treeningmeetodeid ja nende seost loominguliste praktikatega;
  • hinnata ja analüüsida oma arenguetappe etenduskunstnikuna;
  • analüüsida ja suunata oma isiklikku arengut kunstnikuna;
  • kasutada tõhusaid iseseisva õppimise, eneserefleksiooni ja hindamise meetodeid;
  • kasutada ja kohandada saadud teadmisi oma loomingulises praktikas.

   CPPM üliõpilastele on sellest moodulist kohustuslikud:

  CPM001 Kaasaegsed etenduskunstid I
  CPM002 Kaasaegsed etenduskunstid II
  CPM003 Kaasaegsed etenduskunstid III

 • LOOMINGULISED PROJEKTID

  Teie loominguline vastupidavus pannakse proovile kogu õpingute perioodil. Teie katsetused ja avastused ei jää ainult akadeemia seinte vahele ning te testite oma tööd pidevalt publiku ees avatud tundide ja erinevate avalikkusele esitatavate loominguliste projektide kaudu. Käsilolevate tööde publikuga jagamine annab hindamatut tagasisidet. Iga semester kulmineerub erineva fookusega loomingulise projektiga – see võimaldab teil rakendada ja kinnistada meistrikursustel õpitut. Loomingulised projektid julgustavad teid kunstnikuna kartmatult ja kompromissitult katsetama ning kunstilisi normatiive ja enda eelarvamusi proovile panema.

  Esimesel semestril tegelete erinevate sooloprojektidega.

  Teine semester keskendub ansamblina töötamise strateegiatele ja väljendusvahenditele ning päädib koos külaliskunstnikuga tehtud lavastusega.

  Kolmandal semestril uuritakse piiride ületamise võimalusi. Lahkutakse traditsioonilisest teatrisaalist ja uuritakse inter- ja transdistsiplinaarseid perspektiive.

  Kogu õpingute vältel loodud materjali saate lisada oma loomingulisesse portfooliosse ja pärast lõpetamist oma äranägemise järgi kasutada.

  Mooduli eesmärgid

  Mooduli eesmärk on:

  • tutvustada erinevaid loomepraktikaid;
  • anda praktilisi kogemusi ja pädevust kasutamaks erinevaid treening- ja loovmeetodeid oma kunstnikukäekirja väljakujundamisel;
  • anda kunstiliste projektide kavandamise, juhtimise ja läbiviimise kogemus interdistsiplinaarses kontekstis.

  Õpiväljundid

  Mooduli läbinud õpilased on võimelised:

  • uurima, looma ja hindama erinevaid etenduskunstide väljendusvahendeid (nt visuaalseid, auditiivseid ja tekstilisi);
  • katsetama erinevaid loomingulisi strateegiaid, et luua tugev alus loovuurimusele;
  • hindama oma tööd ja selle mõju publikule ning asetama oma töö kaasaegsete etenduskunstide konteksti;
  • viia iseseisvalt läbi loomingulisi projekte, näidates üles initsiatiivi, vastutustunnet ning juhtimis- ja meeskonnatööoskust ning kõrget professionaalset loovust planeerimisetapist töö lõpuleviimiseni;
  • struktureerida, navigeerida, dokumenteerida ja kriitiliselt analüüsida oma loomingulist protsessi.

  CPPM üliõpilastele on sellest moodulist kohustuslikud:

  CPM007 Loominguline projekt: soolo
  CPM008 Loominguline projekt: koosloometeater
  CPM009 Loominguline projekt: valdkondadeülene eksperiment

 • ERIALA TOETAVAD ÕPINGUD

  Teie praktilist tegevust stuudios toetavad ajaloolised, kontekstuaalsed ja teoreetilised õpingud. Tutvute kaasaegsete etenduskunstide ajalooliste juurtega ja uurite nende seost kaasaegse praktikaga, pöörates erilist tähelepanu valdkondadeülesele ja interdistsiplinaarsele. Samaaegselt käsitlete ülemaailmseid suundumusi tänases kunstipraktikas, vaadates lähemalt peamisi isikuid, truppe, festivale ja arenguliine ning süvenete esteetilistesse, kunstilistesse, ideoloogilistesse ja ühiskondlik-poliitilistesse kontekstidesse, milles eelmainitud tegutsevad. See moodul annab teile tööriistad ja strateegiad oma loomingulise karjääri kujundamiseks ja suunamiseks. Tegelete praktilise projektijuhtimise ja jätkusuutlikkuse temaatikaga ning koostate rahastamis- ja festivalitaotlusi. Need oskused ja strateegiad aitavad teil selgelt sõnastada oma kunstilised eesmärgid ja leida vahendid eesmärkide saavutamiseks.

  Moodulis on valikaineid, mis laiendavad loomingulisi oskusi ja võimaldavad kaasaegse etenduskunstikuna areneda. 

  Mooduli eesmärgid

  Mooduli eesmärk on:

  • arendada üliõpilase oskust asetada nii enda kui teiste etenduskunstnike looming laiemasse konteksti;
  • mõista teooria ja praktika põimumist ning rakendada seda arusaama oma loomingulises tegevuses;
  • tõsta teadlikkust ja võimet analüüsida ennast õppija ja loovisikuna;
  • tutvustada mudeleid, teooriaid ja praktikaid, mis toetavad ettevõtlikku mõtlemisviisi etenduskunstide väljal;
  • edendada lavastusprotsessis vajalikke praktilisi, loomingulisi ja tehnilisi oskusi.

   Õpiväljundid

  Mooduli läbinud õpilased:

  • omavad süstemaatilist ülevaadet ja laialdasi teadmisi kaasaegsete etenduskunstide valdkonna ajaloost, terminitest, kontseptsioonidest ja teooriatest;
  • on võimelised oma loomingulise praktika toetamiseks tegelema kriitilise ajaloouurimisega;
  • on kursis valdkonna arengusuundadega ja võimelised kaasa rääkima;
  • on võimelised hindama oma erialase arengu ja täiendõppe vajadust ning tunnevad tõhusaid iseseisva õppe meetodeid;
  • on võimelised ära tundma ja looma interdistsiplinaarseid seoseid erialade vahel ning rakendama neid oma loomingulises tegevuses.

   CPPM üliõpilastele on sellest moodulist kohustuslikud:

  CPM004 Etenduskunstide ajalugu
  CPM005 Etenduskunstid tänapäeval
  CPM006 Etenduskunstnik – looja, kuraator, produtsent

  Lisaks tuleb igal tudengil valida valikaineid vähemalt 9 EAP ulatuses.

 • ETENDUSUURINGUTE MEETODID

  Moodul käsitleb erinevaid teatri- ja etendusuuringute meetodeid, nagu teatrisemiootika, -fenomenoloogia, -antropoloogia, -sotsioloogia, soouuringud ja palju muud. Praktikas omandatakse loovuurimuse pädevused, et oma loomingulist tegevust kunstiväljal kontekstualiseerida, kujundada, dokumenteerida ja esitleda. Moodul päädib kirjaliku uurimistööga teie valitud teemal.

  Mooduli eesmärgid

  Mooduli eesmärk on:

  • tutvustada kaasaegsete etenduskunstide uurimise suundi ja meetodeid;
  • arendada akadeemilise ja loomingulise uurimistöö läbiviimiseks vajalikke praktilisi ja kontseptuaalseid oskusi;
  • arendada oskusi erinevate loometeooriate, -praktikate ja -metoodikate analüüsimiseks ja hindamiseks;
  • uurimisküsimuste esitamise ja analüüsiplaanide koostamise kaudu pakkuda võimalust asjakohaste uurimismeetodite rakendamiseks;
  • arendada võimet tegutseda paindlikult ja leidlikult, et oma uurimistöö tulemusi laiemalt tutvustada;
  • arendada uurimisoskus ja -strateegiaid tasemele, mis on vajalik magistriprojekti ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

   Õpiväljundid

  Mooduli läbinud üliõpilased:

  • omavad teadmisi kaasaegsete etenduskunstide võtmeküsimustest ja on võimelised neid käsitlema nii praktiliselt kui ka teoreetiliselt;
  • reageerivad analüüsivõimeliselt kaasaegsete etenduskunstide arengutele ja valdkondlikele aruteludele, arvestades ka enda tööd;
  • oskavad sõnastada asjakohased uurimisküsimused ning leida nende küsimuste uurimiseks sobiva metoodika ja vahendid;
  • on kompetentsed viimaks läbi iseseisvat uurimustööd tuginedes erinevatele allikatele ja rakendades kontseptuaalseid/teoreetilisi raamistikke;
  • on võimelised keerulisi kriitilis-teoreetilisi käsitlusi sõnastama ning esitama akadeemilisi kirjutisi, mis rakendavad sobivat terminoloogiat ja sisaldavad bibliograafiat ja viiteid.

   CPPM üliõpilastele on sellest moodulist kohustuslikud:

  CPM010 Teatri- ja etendusuuringute meetodid
  CPM011 Loovuurimus
  CPM012 Kirjalik lõputöö

 • MAGISTRIPROJEKT

  Neljas semester on täielikult pühendatud magistriprojektile: see on teos, mis väljendab teie isikupärast ja unikaalset kunstnikukäekirja. See projekt on kursuse nurgakivi, algab mahuka uurimisprotsessiga ja lõppeb avaliku etendusega. Projekti hakatakse ette valmistama teise õppeaasta alguses ning te saate selle elluviimiseks igakülgset tuge ja juhendamist.

  Mooduli eesmärgid

  Magistriprojekti eesmärk on:

  • anda võimalus sisuliseks loovuurimuslikuks protsessiks, mis koondab kokku kogu kursuse jooksul omandatud teadmised;
  • arendada autonoomset tegutsemisvõimet, mida toetavad juhendajad ja kaastöötajad;
  • võimaldada tegutsemist erinevates distsipliinides: lavastamine, etendamine ja multimeediumlikud esitusvormid, mis näitavad kaasaegsete etenduskunstide mitmeliigilist olemust.

   Õpiväljundid

  Mooduli läbinud õpilased:

  • on kursis valdkonna võtmeküsimustega ja tegelevad nendega oma uurimistöös nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt;
  • on võimelised formuleerima kriitilise raamistiku, mis võimaldab neil oma praktilist tegevust analüüsida;
  • suudavad juhtida loomeprojekti alates algideest ja uurimisküsimusest läbi prooviprotsessi avaliku etenduseni;
  • oskavad määrata oma rolli kunstniku ja uurijana.

  CPPM üliõpilastele on sellest moodulist kohustuslikud:

  CPM013 Magistriprojekt

 • VABAAINED

  Üliõpilastel on võimalus valida paljude erinevate EMTA või mõne muu Eesti avaliku ülikooli kursuste hulgast.

  Mooduli eesmärgid

  Selle mooduli eesmärk on toetada õppekava eesmärke, andes üliõpilastele vabaduse planeerida oma õpinguid vastavalt nende individuaalsetele vajadustele; akadeemilistele, intellektuaalsetele, kunstilistele ja professionaalsetele huvidele. See moodul võimaldab saada täiendavaid teadmisi kitsamatest distsipliinidest või oma õppevaldkonnaga külgnevatest valdkondadest.

  Õpiväljundid

  Üliõpilastel on sügavam arusaam ja laiemad teadmised valitud erialal.

 • ÜLDISED ÕPIVÄLJUNDID

  Õppekava läbinu:

  • omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi kaasaegsete etenduskunstide valdkonna ajaloost, terminitest, mõistetest, teooriatest ning uurimis- ja loomemeetoditest;
  • mõistab oma loomingut kaasaegsete etenduskunstide kontekstis; 
  • tunneb kaasaegsete etenduskunstide teoreetilisi ja loomingulisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
  • oskab ära tunda ja luua valdkondadevahelisi seoseid ning rakendada neid oma loomingulises tegevuses;
  • on võimeline iseseisvalt algatama ja läbi viima rahvusvahelisi loomingulisi koostööprojekte, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi ning kõrget professionaalset loomingulist taset;
  • oskab oma loomingulist tegevust ja enesearengut etenduskunstnikuna kriitiliselt analüüsida;
  • suudab hinnata enda vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke tõhusaid meetodeid;
  • on valmis tööks erialast kutseoskust nõudvatel tegevusaladel;
  • on oma ala spetsialist, uuenduslike projektide algataja ja uute suundade looja.